Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності «Релігієзнавство» НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline "INTRODUCTION TO THE SPECIALTY" Speciality 031 "RELIGIOUS STUDIES"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-07-14 Коберська, Т. А. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» для студентів спеціальності «Релігієзнавство» НУВГП денної форми навчання. Program of the Discipline "INTRODUCTION TO THE SPECIALTY" Speciality 031 "RELIGIOUS STUDIES". [Робочі програми]

[img] Text
06-07-14.pdf

Download(799kB)

Анотація

Курс “Вступ до спеціальності” є пропедевтичним у релігієзнавстві й вивчає релігійну ситуацію від минулого до сучасності з означенням тенденцій і перспектив її розвитку. У межах освітньої програми передбачено: дослідження суспільно-історичної природи релігії, ознайомлення з основними релігійно-філософськими ідеями, типологією первісних вірувань, специфікою національних, світових, нетрадиційних релігійних течій; висвітлення питань релігійної ситуації в Україні та ролі релігійного фактору в національній розбудові; об’єктивний аналіз проблем свободи совісті й віросповідання в теоретичному і практичному вирішенні та процесів організації екуменічного руху. Набуття знань з релігієзнавства є вагомою основою у формуванні професійної компетентності, сприяючи вихованню у студентів високих духовних запитів, толерантного відношення, досягненню міжконфесійної злагоди у суспільстві. The course "Introduction to the specialty" is propaedeutic in religious studies and studies the religious situation from the past to the present with the definition of trends and prospects for its development. Within the educational program provided: a study of socio-historical nature of religion, learning the basic religious and philosophical ideas typology of primitive beliefs, specific national, international, non-traditional religious movements; coverage of the religious situation in Ukraine and the role of the religious factor in national development; objective analysis of the problems of freedom of conscience and religion in the theoretical and practical decision-making and processes of organization of the ecumenical movement. Acquiring knowledge in religious studies is a significant foundation in the formation of professional competence, promoting the upbringing of high spiritual demands by students, tolerant attitudes, and the achievement of interfaith harmony in society.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 06-07-14, релігія, академічне релігієзнавство, віра, релігійна свідомість, релігійний культ, особистість, religion, academic religious studies, faith, religious consciousness, religious cult, personality
Шифр: 06-07-14
Тематики: За напрямами > Усі спеціальності
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Філософії
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 13 Лип 2018 09:05
Останні зміни: 13 Лип 2018 09:05
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10253
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року