Робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Microbiology" specialty 101 "Ecology"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

05-02-32 Борщевська, І. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни “Мікробіологія” для студентів, які навчаються за спеціальністю 101 "Екологія". Program of the Discipline "Microbiology" specialty 101 "Ecology". [Робочі програми]

[img] Text
05-02-32.pdf

Download(850kB)

Анотація

Програмою дисципліни «Мікробіологія» передбачено ознайомлення з різноманіттям мікроорганізмів, принципами їхньої класифікації, характеристикою основних доменів, категорій, таксономічних груп. Студенти вивчають морфологічні, фізіолого-біохімічні властивості мікроорганізмів, а також їх поширення у природі та значення у житті людини. Значна увага приділена бактеріям, які мають важливе екологічне значення (здійснюють мінералізацію органічних сполук, азотофіксацію, утворюють необхідні для рослин поживні речовини, беруть участь в утворенні гумусу, розкладають ксенобіотики тощо) і тим, які людина використовує у практичній діяльності. Студенти знайомляться також з мікроорганізмами, які спричиняють інфекційні захворювання людини, тварин, рослин. The program of discipline is envisage an acquaintance withthe variety of microorganisms, principles of their classification, description of basic domens, categories, taxonomical groups. Students meet with description of microorganisms that belongto the different systematic groups, in particular, with theirmorphological, фізіолого-біохімічними properties, and alsodistribution in the wild and value in life of man. Considerableattention is spared to the bacteria, that have an importantecological value(carry out мінералізацію of organiccompounds, азотофіксацію, form necessary for plantsnutritives, participate in formation of humus, lay outксенобіотики and others like that) and those that a man usesin practical activity. Students meet also with microorganisms, that cause the infectious diseases of man, animals, plants.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 05-02-32, бактерії, віруси, прокаріоти, генетичний апарат, метаболізм мікроорганізмів, мікрофлора, амоніфікація, інфекція, bacteria, viruses, genetic vehicle, metabolism of microorganisms, microflora, ammonifying infection
Шифр: 05-02-32
Тематики: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 101 Екологія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 30 Лип 2018 09:04
Останні зміни: 30 Лип 2018 09:04
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10394
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року