Робоча програма навчальної дисципліни "Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів" здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія” за скороченим терміном навчання. Program of the discipline “Engineering-geological surveys and Soil Mechanics” applicants of higher education of the first (bachelor) level in specialty: 192 "Construction and civil engineering" for a shorter term of study

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-03-043 Кузло, М. Т. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів" здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю: 192 „Будівництво та цивільна інженерія” за скороченим терміном навчання. Program of the discipline “Engineering-geological surveys and Soil Mechanics” applicants of higher education of the first (bachelor) level in specialty: 192 "Construction and civil engineering" for a shorter term of study. [Робочі програми]

[img] Text
03-03-043.pdf

Download(653kB)

Анотація

При вивченні дисципліни „Інженерно-геологічні вишукування та механіка ґрунтів” майбутні фахівці спеціальності „Будівництво та цивільна інженерія" знайомляться з основними етапами проведення інженерно-геологічних ви-шукувань, методикою проведення лабораторних робіт по визначенню фізико-механічних властивостей ґрунтів як основ фундаментів. В дисципліні також розглядаються фази напруженого стану ґрунтів, основні припущення та ос-новні закономірності механіки ґрунтів; основні теоретичні залежності з ви-значення напружень в ґрунтах; теоретичні залежності з визначення граничного напруженого стану ґрунту; методика визначення критичного та граничного тиску на ґрунт. На лабораторних роботах студенти набувають практичні навички з визначення фізико-механічних характеристик ґрунтів. In studying the discipline "Engineering-geological surveys and Soil Mechanics", the May-Specialists of the specialty "Construction and Civil Engineering" acquainted with the main stages of conducting engineering geological surveys, the methodology of carrying out laboratory works on the determination of the physical and mechanical properties of soils as the foundations of foundations. In the discipline also the phases of the stressed state of soils, the basic assumptions and basic regularities of soil mechanics are considered; Basic theoretical dependences on determination of stresses in soils; Theoretical dependence on the determination of the boundary stress state of the soil; Method of determining critical and boundary pressure on soil. In laboratory work, students acquire practical skills in determining the physical and mechanical characteristics of soils.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-03-043, інженерно-геологічні вишукування, фізико-механічні характеристики ґрунтів, напруження в ґрунтах, несуча здатність ґрунтів, engineering-geological surveys, physical-mechanical characteristics of soils, stress in soils, bearing capacity of soils
Шифр: 03-03-043
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Автомобільних доріг, основ та фундаментів
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 31 Лип 2018 11:11
Останні зміни: 31 Лип 2018 11:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/10413
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року