Робоча програма «Атестація та паспортизація робочих місць» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» Program of the Discipline "Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the industry" specialty 263 «Civil security», specialization «Labour protection»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-10-20 Шаталов, О. С. (2017) Робоча програма «Атестація та паспортизація робочих місць» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека», спеціалізація «Охорона праці» Program of the Discipline "Organizational and technical support of certification and certification of workplaces in the industry" specialty 263 «Civil security», specialization «Labour protection». [Робочі програми]

[img] Text
03-10-20.pdf

Download(411kB)

Анотація

Вивчення питань атестації та паспортизації робочих місць є невід’ємною складовою підготовки фахівця у галузі охорони праці та формування професійних компетентностей. Дисципліна зобов’язана сформувати у майбутніх фахівців цілісний підхід щодо проведення експертизи умов праці на виробництві. Програма дисципліни містить тематики теоретичної, практичної і лабораторної підготовок із питань організації й технічного забезпечення оцінки умов праці на об’єктах професійної діяльності, створити умови й можливість самостійно приймати рішення щодо безпеки праці на робочому місці. Курс дисципліни викладається в блоці фахової підготовки і у структуро-логічній схемі розміщений після дисциплін «Виробнича санітарія та фізіологія праці», «Профілактика виробничого травматизму і професійних захворювань», «Системи контролю небезпечних та шкідливих виробничих факторів». Studying certification and certification of workplaces is an integral part of the training of a specialist in the field of occupational safety and the formation of professional competencies. The discipline is obliged to form a holistic approach for future specialists in conducting an examination of working conditions at work. The program of discipline contains topics of theoretical, practical and laboratory preparation on the issues of organization and technical support of evaluation of working conditions at the objects of professional activity, to create conditions and the opportunity to make decisions on safety of work in the workplace on their own. The course of the discipline is taught in the block of professional training and in the structure-logical scheme placed after disciplines «Industrial sanitation and labor physiology», «Prevention of industrial injuries and occupational diseases», «Control systems of hazardous and harmful production factors».

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-10-20, атестація, гігієнічний класифікатор, паспортизація, робоче місце, шкідливий виробничий фактор, умови праці, attestation, certification, harmful production factor, working conditions, hygiene classifier, workplace
Шифр: 03-10-20
Тематики: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека
Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 263 Цивільна безпека
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Охорони праці та безпеки життєдіяльності
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 27 Вер 2018 14:28
Останні зміни: 27 Вер 2018 14:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11225
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року