Робоча програма навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування великопролітних універсальних будівель і споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE «COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS OF LARGE-SPAN UNIVERSAL BUILDINGS AND STRUCTURES» for all specialties NUWMNRU

Downloads

Downloads per month over past year

03-07-10 Ромашко, В. М. and Ромашко, О. В. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Системи автоматизованого проектування великопролітних універсальних будівель і споруд» для студентів всіх спеціальностей НУВГП. PROGRAM OF THE DISCIPLINE «COMPUTER-AIDED DESIGN SYSTEMS OF LARGE-SPAN UNIVERSAL BUILDINGS AND STRUCTURES» for all specialties NUWMNRU. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-07-10.pdf

Download(993kB) | Preview

Abstract

Загалом функціонування будівельної галузі завжди пов’язували з процесами проектування та зведення нових і розширення чи реконструкції існуючих будівель та споруд. Тому реалізовувати свій освітній та професійний потенціал інженери-будівельники можуть в проектно-конструкторських розробках цих об’єктів та у виробничо-технологічній діяльності по їх зведенню. В сучасних умовах зазначені види діяльності пов'язані не просто зі збором та аналізом графічної інформації, розробкою проектної документації. Робота з графічною документацією вимагає спеціальної підготовки, особливих навичок та вмінь з використання систем автоматизованої розробки архітектурно-будівельних проектів. А оскільки тут багато робіт безпосередньо пов'язано з використанням сучасних інформаційних технологій, то сучасний рівень вимог до майбутніх фахівців висуває в якості основних або пріоритетних ті компетенції, які пов'язані з комп'ютерною графікою та вмінням працювати в найбільш універсальних графічних редакторах. Нині одним із базових програмних продуктів в архітектурно-будівельному проектуванні вважаються графічні інформаційні технології системи ArchiCAD. Саме графічна система ArchiCAD стала одним із світових стандартів в області систем автоматизованого проектування (САПР) будівель та споруд, а особливо великопролітних універсальних. Сьогодні стандарти ArchiCAD підтримуються величезною кількістю незалежних розробників, які створили численну кількість спеціалізованих додатків для ArchiCAD. Сьогодні ArchiCAD дозволяє не тільки виконати креслення та створити 3-х вимірну віртуальну модель проектованого об’єкта, але й підготовити цілий комплект проектної документації. Тому вивчення дисципліни «Системи автоматизованого проектування великопролітних універсальних будівель і споруд» спрямоване, перш за все, на отримання умінь та навичок працювати з вищевказаним графічним редактором. Зазначений курс має міждисциплінарний характер та є одним із таких, що поєднує між собою курси архітектурних дисциплін фахової підготовки студентів-будівельників. In general, the functioning of the construction industry has always been associated with the design and construction of new and the expansion or reconstruction of existing buildings and structures. Therefore, engineers-builders can realize their educational and professional potential in design and development of these objects and in the production and technological activities to build them. In modern conditions, these activities are related not only to the collection and analysis of graphic information, the development of project documentation. Working with graphic documentation requires special training, special skills and abilities to use the systems of automated development of architectural and construction projects. And since many works are directly connected with the use of modern information technologies, the current level of requirements for future specialists puts forward as the main or priority competencies that are related to computer graphics and the ability to work in the most universal graphical editors. Currently, one of the basic software products in architectural design is the graphic information technology of the ArchiCAD system. Exactly ArchiCAD's graphical system became one of the world's leading standards in the field of automated design (CAD) systems for buildings and structures, and especially large-scale multipurpose ones. Today, ArchiCAD standards are supported by a huge number of independent developers who have created a large number of specialized applications for ArchiCAD. Today, ArchiCAD allows not only to complete drawings and create a 3-dimensional virtual model of the projected object, but also to prepare a complete set of project documentation. Therefore, the study of the discipline "Computer-aided design systems of large-span universal buildings and structures" is aimed, first of all, at obtaining skills and abilities to work with the above-mentioned graphic editor. This course has an interdisciplinary character and is one of those that combines the courses of architectural disciplines of professional training of students-builders.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-07-10, будівлі та споруди, архітектурно-будівельне проектування і САПР, комп'ютерна графіка та графічні редактори, ArchiCAD, buildings and structures, design and development activity and CAD, computer graphics and graphic editors, ArchiCAD
Шифр: 03-07-10
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Основ архітектурного проектування, конструювання та графіки
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 05 Oct 2018 09:21
Last Modified: 05 Oct 2018 09:21
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11417

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year