Робоча програма «Інтелектуальні системи управління» для студентів які навчаються за спеціальністю: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

04-03-43 Стець, С. Є. (2018) Робоча програма «Інтелектуальні системи управління» для студентів які навчаються за спеціальністю: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Program of the Discipline INTELLIGENT CONTROL SYSTEMS specialty 151 «Automation and computer-integrated technologies». [Робочі програми]

[img] Text
04-03-43.pdf

Download(1MB)

Анотація

Ефективність інтелектуальних систем управління визначається їх здатністю функціонувати в умовах дії різних невизначених факторів: неповної інформації про зовнішнє середовище, неточності вимірювань координат стану об’єкта, можливості появи непередбачених (критичних) ситуацій в роботі об’єкта. В основу створення інтелектуальних систем управління покладено два узагальнені принципи: керування на основі аналізу зовнішніх даних, ситуацій та подій (ситуаційне керування); та використання сучасних інформаційних технологій оброблення знань. Дисципліна «Інтелектуальні системи управління» розкриває суть декількох сучасних інформаційних технологій, що дозволяють створювати інтелектуальні системи, я саме експертних систем, штучних нейронних мереж (artificial neural networks), нечіткої логіки (fuzzy logic) та еволюційних методів, зокрема генетичних алгоритмів (genetic algorithms), та можливості їх використання для створення і синтезу сучасних адаптованих систем автоматичного керування. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують навики проектування і розрахунку інтелектуальних систем управління різними технологічними об’єктами, використання нечіткої логіки і нечітких логічних регуляторів, нейронних мереж, експертних систем та еволюційних методів в автоматичних регуляторах і системах автоматичного керування. The effectiveness of intelligent control systems is determined by their ability to function under the influence of various uncertain factors: incomplete information about the external environment, inaccuracies of measuring the coordinates of the state of the object, the possibility of emergence of unforeseen (critical) situations in the work of the object. The basis for creating intelligent control systems is two generalized principles: management based on the analysis of external data, situations and events (situational management); and the use of modern information technology for the processing of knowledge. The discipline "Intelligent Management Systems" reveals the essence of several modern information technologies that allow the creation of intelligent systems, I myself are expert systems, artificial neural networks, fuzzy logic and evolutionary methods, in particular genetic algorithms, and the possibilities of their use for the creation and synthesis of modern adapted automatic control systems. During studying this discipline, students receive skills in the design and calculation of intelligent control systems for various technological objects, the use of fuzzy logic and fuzzy logic controllers, neural networks, expert systems and evolutionary methods in automatic regulators and automatic control systems.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 04-03-43, інтелектуальна система управління, штучний інтелект, експертна система, технології представлення і оброблення знань, нечіткі логічні регулятори, системи керування на нейронних мережах та з нечіткою інформацією, алгоритми нечіткого висновку, intelligent control system, artificial intelligence, expert system, knowledge representation and processing technologies, fuzzy logic controllers, fuzzy information management systems, neural network control systems, fuzzy logic algorithms.
Шифр: 04-03-43
Тематики: Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування
Шифр галузі знань > 15 Автоматизація та приладобудування > 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Підрозділи: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Автоматизації, електротехнічних та комп'ютерно-інтегрованих технологій
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 08 Жов 2018 13:09
Останні зміни: 08 Жов 2018 13:09
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11444
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року