Робоча програма з дисципліни «Системне проектування в машинобудуванні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування», галузь знань – 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline The system of the project is designed for machinebuilding Specialty 133 Engineering Sector specialization «Machinery and equipment for agricultural production»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

02-01-43 Налобіна, О. О. (2018) Робоча програма з дисципліни «Системне проектування в машинобудуванні» для студентів, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування», галузь знань – 13 «Механічна інженерія» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline The system of the project is designed for machinebuilding Specialty 133 Engineering Sector specialization «Machinery and equipment for agricultural production». [Робочі програми]

[img] Text
02-01-43-2018 (1).pdf

Download(644kB)

Анотація

Під сучасними проблемами машинобудування розуміються проблеми обґрунтованого вибору кращого варіанту технології і обладнання для виробництва певного вироби в конкретних умовах виробництва. Для вирішення даної проблеми інженер повинен володіти методиками аналізу конструкцій та технологічних процесів та застосування формалізованих і неформалізованих підходів при порівняльному аналізі і виборі кращого варіанту об'єктів машинобудування та інших галузей в умовах їх багатокритеріальної оцінки. Методи системного аналізу та математичного моделювання дозволяють прогнозувати поведінку складних систем, вивчати вплив різних факторів на функціонування системи, формувати різні структури систем і оптимізувати їх параметри відповідно до заданих критеріїв ефективності. Для проектування, дослідження та експлуатації складних конструкторських і технологічних систем в машинобудуванні фахівець повинен володіти певними знаннями, необхідними для розробки моделей і алгоритмів вирішення поставлених завдань, володіти способами їх програмної реалізації на комп'ютері, а також мати навички використання пакетів прикладних програм. Перед фахівцями будь-якого профілю часто виникають питання: як вирішити реальну проблему, як зменшити складність ситуації, як досліджувати існуючу систему і як здійснити проектування нової системи. На ці запитання відповідає прикладна наука, що отримала назву системний аналіз. Under modern problems engineers understand problems of reasonable choice of the best variant of technology and equipment for a production certain wares in the certain terms of production. For the decision of this problem an engineer must own methodologies of analysis of constructions and technological processes and application of the formalized and unformalized approaches at a comparative analysis and choice of the best variant of objects of engineer and other industries in the conditions of their multicriterion estimation. The methods of analysis of the systems and mathematical design allow to forecast behavior of the difficult systems, study influence of different factors on functioning of the system, to form the different structures of the systems and to optimize their parameters in accordance with the set criteria of efficiency. Before the specialists of any profile often there are questions: how to decide the real problem, how to decrease complication of situation, how to investigate the existent system and how to carry out planning of the new system. The applied science that got the name analysis of the systems answers on these questions.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 02-01-43, аналіз, проектування, методи, системність, система, analysis, planning, methods, system, system
Шифр: 02-01-43
Тематики: Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія
Шифр галузі знань > 13 Механічна інженерія > 133 Галузеве машинобудування
Підрозділи: Навчально-науковий механічний інститут > Будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і обладнання
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 12 Жов 2018 12:00
Останні зміни: 12 Жов 2018 12:00
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/11531
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року