Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

06-14-11 Антонова, С. Є. (2017) Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи управлінської діяльності» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» денної та заочної форм навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
06-14-11_вип (1).pdf

Download(818kB)

Анотація

Практичні заняття із дисципліни «Основи управлінської діяльності» розраховані на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними програмами підготовки бакалаврів відповідно до вимог Європейської кредитно-трансферної системи (ЕСТS). Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи базових знань у сфері управлінської діяльності, сучасного управлінського мислення, розуміння концептуальних засад системного управління, набуття вмінь та навичок аналізу процесів і явищ, які протікають в організації, умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень. Основними завданнями навчальної дисципліни є: - ознайомитися з теоретичними основами управлінської діяльності, вивчити головні поняття та категорії дисципліни; - розглянути історію розвитку менеджменту та його перетворення на систематизовану наукову дисципліну; - охарактеризувати організацію як об’єкт управління; - розкрити сутність мотивації; - дати характеристику методам менеджменту; - виявити особливості та основні підходи до прийняття управлінських рішень; - ознайомитися з технологіями та функціями менеджменту; - визначити характеристики керівництва та лідерства, влади та впливу; - розкрити особливості бізнес-етикету та ділового спілкування; - ознайомитися зі шляхами забезпечення ефективного менеджменту. У результаті вивчення дисципліни студент повинен: знати: - джерела права, що регулюють основи управлінської діяльності; - підходи та процес прийняття управлінських рішень; - суть та основні засади керівництва та лідерства, стилі керівництва; - форми влади та впливу; - теоретичні основи документального забезпечення управлінської діяльності. уміти: - розробляти управлінські рішення, обирати шляхи їх прийняття та прогнозувати наслідки їх реалізації; - виявляти взаємозв’язок керівництва, лідерства, влади та впливу, визначати стилі керівництва; - вести електронний документообіг; - застосовувати норми чинного законодавства; - мати навички роботи з документами.

Тип елементу : Методичне забезпечення
Ключові слова: 06-14-11, основи управлінської діяльності, зворотній зв’язок, менеджмент, школа науки управління
Шифр: 06-14-11
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Користувач, що депонує: libr_1 Г. М. Рожанчук
Дата внесення: 09 Лист 2018 12:02
Останні зміни: 09 Лист 2018 12:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12100
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року