Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні аспекти міського планування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "Socio-economic aspects of urban planning" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-01-63 Гомон, П. С. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціально-економічні аспекти міського планування» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program of the Discipline "Socio-economic aspects of urban planning" specialty "192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings". [Робочі програми]

[img] Text
03-01-63.pdf

Download(657kB)

Анотація

Після курсу дисципліни студент отримує вміння: користуватись діючими державними будівельними нормами, збірниками цін на проектні роботи для будівництва, ресурсними елементними кошторисними нормативами; визначати вартість будівельно-монтажних робіт з розрахунком одиничної вартості, прямих та загально-виробничих витрат, зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва; складати локальні кошториси на проектні роботи, зведений кошторис на проектні та вишукувальні роботи; складати договірні ціни на проектні роботи; розраховувати техніко – економічні показники проекту. After a course of discipline the student receives the ability: to use the existing state building codes, collections of prices for design works for construction, resource element budget estimates; determine the cost of construction and installation work with the calculation of unit value, direct and total production costs, combined estimated cost construction; to make local estimates for project work, combined estimates for design and survey work; to make contractual prices for project work; to calculate technical and economic indicators of the project.

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-01-63, вартість міського будівництва, кошторис, визначення вартості будівництва, urban construction cost, cost estimate, construction cost estimation
Шифр: 03-01-63
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 23 Лист 2018 14:07
Останні зміни: 23 Лист 2018 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12398
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року