Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Methodology of science" 192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)"

Downloads

Downloads per month over past year

03-04-524 Ткачук, О. А. (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти Program of the Discipline "Methodology of science" 192 Construction and civil engineering" specialization "Management of multi-apartment building (a group of buildings)". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-04-524.pdf

Download(662kB) | Preview

Abstract

Наука — це система знань об’єктивних законів природи, суспільства, мислення, що безупинно розвивається. В умовах прискореного розвитку сучасного суспільства інтенсивно зростають обсяги наукової і науково-технічної інформації. Системи наукових знань швидко оновлюються і виникає потреба в якісно новій теоретичній підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних до самостійної творчої роботи, впровадження у виробництво наукомістких технологій і пристосування до умов ринкових відносин. Сучасне суспільне виробництво жадає від фахівців вміння самостійно ставити й вирішувати різні принципово нові питання, чого не можна зробити без оволодіння основами наукових досліджень. Студенти освітньо-професійною програми «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» повинні мати базові знання з методології, методики та організації наукової діяльності, знати характеристики основних методів наукового пізнання, вміти вести пошук, накопичення та обробку наукової інформації, планувати та проводити експериментальні дослідження, проводити обробку результатів досліджень. Science is a system of knowledge of the objective laws of nature, society, and thinking that is constantly evolving. In the conditions of accelerated development of modern society, the volume of scientific and scientific and technical information is intensively increasing. Systems of scientific knowledge are quickly updated and there is a need for a qualitatively new theoretical training of highly skilled specialists who are capable of independent creative work, the introduction into the production of high-tech technologies and adaptation to the conditions of market relations. Modern social production demands from specialists the ability to independently put and solve various fundamentally new questions, which can not be done without mastering the basics of scientific research. Students of the educational-professional program "Management of a multi-apartment house (group of houses)" should have basic knowledge of methodology, methodology and organization of scientific activity, to know the characteristics of the basic methods of scientific knowledge, to be able to search, accumulate and process scientific information, to plan and conduct experimental research, to conduct the processing of research results.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-04-524, наукові дослідження, експеримент, методи досліджень, інформаційне забезпечення, математичні моделі, системний аналіз,статистичне оцінювання результатів досліджень, науково-дослідна робота, scientific research, experiment, research methods, information support, mathematical models, system analysis, statistical evaluation of research results, research work.
Шифр: 03-04-524
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Depositing User: В. Є. Перелигіна
Date Deposited: 23 Nov 2018 14:08
Last Modified: 23 Nov 2018 14:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12401

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year