Робоча програма і методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program and methodological instructions for scientific-research practice 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

03-04-529 Піліпака, Л. М. (2017) Робоча програма і методичні вказівки з науково-дослідної практики для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійною програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)» другого (магістерського) рівня вищої освіти. Program and methodological instructions for scientific-research practice 192 Construction and civil engineering" specialization«Management of multi-apartment building (a group of buildings)». [Робочі програми]

[img] Text
03-04-529.pdf

Download(566kB)

Анотація

Науково-дослідна практика є завершальним етапом навчального процесу майбутнього магістра-дослідника за спеціальністю «Управління багатоквартирним будинком (групою будинків)», проводиться з метою підготовки студента до виконання магістерської кваліфікаційної роботи та підготовки випускника до професійної діяльності в якості магістра після закінчення університету. Науково-дослідна практика включає роботу з проектними матеріалами по окремих розділах магістерської роботи, виконання індивідуального науково-дослідного завдання, проведення експериментальних досліджень. Практика закінчується написанням та захистом звіту. Для студентів-магістрантів проходження науково-дослідної практики планується в науково-дослідних інститутах, наукових лабораторіях кафедр чи інших установ відповідно до фахового спрямування та теми майбутньої магістерської роботи Research practice is the final stage of the educational process of the future master-researcher of the educational-professional program "Management of a multi-apartment building (group of buildings)", conducted to prepare the student to complete the master's qualification work and prepare the graduate for professional activity as a master after graduation. Research practice includes work with project materials on individual sections of the master's dissertation, implementation of individual research tasks, experimental research. The practice ends with the writing and defence of the report. For undergraduate students the passage of research practice is planned in research institutes, research laboratories of departments or other institutions in accordance with the professional direction and the topic of future master's work

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 03-04-529, науково-дослідна практика, магістерська кваліфікаційна робота, звіт, research practice, master's qualification work, report.
Шифр: 03-04-529
Тематики: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Міського будівництва та господарства
Користувач, що депонує: В. Є. Перелигіна
Дата внесення: 23 Лист 2018 14:07
Останні зміни: 23 Лист 2018 14:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12408
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року