Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум з психології» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія». Program of the Discipline "WORKSHOP ON PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-03-79 Ставицький, О. О. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни «Практикум з психології» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «Психологія». Program of the Discipline "WORKSHOP ON PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
РП 07-03-79.pdf

Download(901kB)

Анотація

Робоча навчальна програма з дисципліни «Практикум з психології» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС до організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Практикум з психології», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Практикум з психології» є однією з базових складових дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань фундаментальної професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: засвоєння знань та набуття навичок з організації конкретного психологічного дослідження, використання методик, спрямованих на вивчення психічних явищ. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time education. Interdisciplinary connections: "Practice on Psychology". The study of the course involves the presence of systematic and thorough knowledge of related disciplines - "Introduction to the specialty", "General psychology", "History of psychology" and is the starting point for the whole cycle of psychological disciplines: "Age psychology", "Differential psychology", "Pathopsychology" «Social psychology», «Pedagogical psychology», etc. Requirements for knowledge and skills are determined by sectoral standards of higher education of Ukraine

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-03-79, психіка, психічні прояви, методологія, метод, методика, експеримент, спостереження, тест, опитувальник, обробка даних, psyche, psychic manifestations, methodology, method, method, experiment, observation, test, questionnaire, data processing
Шифр: 07-03-79
Тематики: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Суспільних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 30 Лист 2018 11:28
Останні зміни: 30 Лист 2018 11:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/12502
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року