Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE Programming specialty 126 "Information systems and technologies" (code and name of the specialty)

Downloads

Downloads per month over past year

04-05-50 Тулашвілі, Ю. Й. and Шевченко, І. М. (2018) Робоча програма навчальної дисципліни "Програмування" для студентів, які навчаються за спеціальністю 126 "Інформаційні системи та технології". PROGRAM OF THE DISCIPLINE Programming specialty 126 "Information systems and technologies" (code and name of the specialty). [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
04-05-50 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Вивчаються принципи та мови програмування комп’ютера, двійкова та шістнадцяткова система числення. Розглядається структура програми та етапи її обробки мікропроцесором. Визначаються поняття компілятора, інтерпретатора. Подаються основні принципи структурного проектування у вигляді базових структур алгоритмів та методи складання алгоритмів. Подається поняття моделі пам’яті. Вивчаються класифікація типів даних, константи, змінні та машинне подання дійсних типів. Розглядаються операції, пріоритети, перетворення типів. Вивчаються основні оператори: присвоєння, розгалуження, множинний вибір, цикл, поняття масиву, робота зі статичними масивами, функції користувача та робота із файлами. Розглядаються загальні питання організації і структурування даних, основні структури даних і алгоритми їх обробки. Вивчаються основні абстрактні типи даних (списки, стеки, черги, безлічі) і основні принципи організації дерев і графів. Розглядаються особливості реалізації бінарних дерев, алгоритми обходу і основні функції роботи з бінарними деревами, основні способи подання та стандартні алгоритми обробки графа. Вивчається задача сортування на прикладі стандартних і поліпшених алгоритмів: сортування Шелла, пірамідальне сортування, швидке сортування. Розглядається поняття і алгоритми зовнішнього сортування. Вивчаються алгоритми пошуку: лінійний і бінарний пошук. Розглядаються основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування, поняття візуального програмування, автоматизація програмування. Вивчаються стандартні об’єкти середовища програмування для Windows, компоненти з бібліотеки візуальних компонент та її базові класи. Розглядається взаємодія між компонентами при створенні програми, характеристика загальних властивостей об’єктів, події та реагування на події. Навчаються розробляти класи, візуальні та не візуальні компоненти. Вивчаються принципи об’єктно-орієнтованого програмування: інкапсуляція, спадковість та поліморфізм. Розглядаються методи програмування виняткових ситуацій, їх ланцюгове генерування. Вивчається розроблення багатопотокових додатків та додатків до мережевих баз даних з використанням технології ADO, прийоми програмування файлів DLL. The principles and programming languages of the computer, binary and hexadecimal notation are studied. The structure of the program and the stages of its processing by the microprocessor are considered. Definitions of the compiler, interpreter. The main principles of structural programming in the form of basic algorithms structures and methods for compiling algorithms are given. The notion of a model of memory is given. Classification of data types, constants, variables and machine representation of actual types are studied. We study operations, priorities, and type conversions. The main operators are studied: assignment, branching, multiple choice, cycle. We consider the concept of an array, work with static arrays, user functions and work with files. General questions of data organization and structuring, basic data structures and algorithms for their processing are considered. The basic abstract data types (lists, stacks, queues, sets) and the basic principles of organizing trees and graphs are study. The peculiarities of binary tree implementation, ways of bypassing and basic functions of working with binary trees, basic representation methods and standard algorithms for processing a graph are considered. The sorting problem using standard and improved algorithms is studied: Shell sorting, pyramidal sorting, fast sorting. The concept and methods of external sorting are considered. The search algorithms are studied: linear and binary search. The main principles of object-oriented programming, the concept of visual programming, programming automation are considered. The standard objects of the programming environment for Windows, components from the Visual Component Library and its base classes are studied. The interaction between components when creating a program, the characteristics of common properties of objects, events and response to events are considered. Developing classes, visual but not visual components are learning. The principles of object-oriented programming are studied: encapsulation, heredity and polymorphism. The methods of programming of exceptional situations, their chain generation are considered. The development of multithreaded applications and applications to network databases using ADO technology, methods of programming DLL files is being studied

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-05-50, мови програмування, асемблер, C++, C#, розподіл пам'яті, принципи об'єктно-орієнтованого програмування, візуальне програмування, графіка, структура, дерево, багатопотокова програма, programming languages, assembler, C++, C#, memory allocation, principles of object-oriented programming, visual programming, graphic, structure, tree, multithreaded program
Шифр: 04-05-50
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 126 Інфомаційні системи і технології
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Комп’ютерних наук
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Jan 2019 12:08
Last Modified: 22 Jan 2019 12:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13085

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year