Робоча програма з дисципліни «Земельне та аграрне право» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline "LAND AND AGRICULTURAL LAW" specialty 081 «Law»

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року

07-05-03 Хаванська, О. Л. (2018) Робоча програма з дисципліни «Земельне та аграрне право» для студентів спеціальності «Право». Program of the Discipline "LAND AND AGRICULTURAL LAW" specialty 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-05-03 (1).pdf

Download(1MB)

Анотація

Метою навчальної дисципліни є вивчення студентами чинного земельного законодавства, ознайомлення із науковими працями з земельного права і надання майбутнім фахівцям-правознавцям необхідної суми знань щодо застосування положень земельного законодавства в їхній практичній діяльності. Завданням земельного права як навчальної дисципліни є формування у студентів відповідної правосвідомості, вміння застосовувати отриманні знання на практиці. Аграрне право характеризується властивим їй предметом правового регулювання – аграрними правовідносинами, які, по-перше, випливають зі спеціального правового статусу суб'єктів аграрного та земельного права, зі специфіки їх завдань та предмета діяльності; по-друге, складаються у сфері виробництва продуктів харчування, продовольства і сировини рослинного і тваринного походження, переробки та реалізації сировини суб'єктами аграрної підприємницької діяльності. Аграрні правовідносини як предмет аграрного права являють собою взаємопов'язані інтегровані відносини майнового, земельного, членського, учасницького, корпоративного, управлінського і трудового характеру в усій багатогранності їх прояву в процесі здійснення завдань діяльності суб'єктів аграрного підприємництва. Курс аграрного, земельного права передбачає опанування студентами загальних юридичних понять і категорій з подальшим переходом до основних інститутів аграрного, земельного права, спираючись на знання, здобуті під час вивчення цивільного права та інших галузей права. The purpose of the discipline is to study students of the current land legislation, to familiarize with scientific works on land law and to provide future lawyers with the necessary amount of knowledge on the application of the provisions of land legislation in their practical activities. The task of land law as a discipline is the formation of the students of the corresponding legal consciousness, the ability to apply the acquisition of knowledge in practice. Agrarian law is characterized by its legal regulation - agrarian legal relations, which, firstly, derive from the special legal status of subjects of agrarian and land law, from the specifics of their tasks and subject of activity; and secondly, they consist in the sphere of food production, food and raw materials of plant and animal origin, processing and realization of raw materials by subjects of agrarian entrepreneurial activity. Agrarian legal relations as an object of agrarian law are interconnected integrated relations of property, land, membership, participatory, corporate, managerial and labor character in all the diversity of their manifestation in the process of carrying out tasks of the subjects of agrarian entrepreneurship. The course of agrarian, land law envisages the mastering of general legal concepts and categories by students, with the subsequent transition to the main institutes of agrarian, land law, based on knowledge gained during the study of civil law and other branches of law

Тип елементу : Робочі програми
Ключові слова: 07-05-03, земельні правовідносини, майно, пай, правове регулювання, сировина, суб’єкти аграрного та земельного права, land relations, property, share, legal regulation, raw materials, subjects of agrarian and land law
Шифр: 07-05-03
Тематики: Шифр галузі знань > 8 Право
Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Підрозділи: Навчально-науковий інститут права > Правових природоохоронних дисциплін
Користувач, що депонує: Ірина Понаріна
Дата внесення: 07 Лют 2019 12:51
Останні зміни: 07 Лют 2019 12:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13367
Перегляд елементу Перегляд елементу

Завантажень

Завантажень за місяць протягом останнього року