Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and reporting in personnel management» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics»

Downloads

Downloads per month over past year

06-05-38 Рощик, І. А. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в управлінні персоналом» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Program of the Discipline «Accounting and reporting in personnel management» specialty 051 «Economics» educational program «Personnel Management and Labor Economics». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-05-38 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Процес управління персоналом організації, як і будь-яким іншим її ресурсом, полягає у виконанні системи загальних управлінських функцій. Облік і звітність – це загальна функція менеджменту персоналу, якісне здійснення якої є запорукою ефективного здійснення інших загальних функцій управління. Зокрема, облік, який ведеться на підприємстві за певними правилами і стандартами, а також звітність структурних підрозділів за основними напрямками діяльності, є джерелом аналізу можливостей підприємства („внутрішнього середовища”) і тих процесів, які відбуваються навколо нього („зовнішнього середовища”). Аналіз, в свою чергу, є передумовою якісного планування суб’єкта господарювання. Звітність є одночасно формою контролю за виконанням планових завдань на шляху досягнення визначених цілей організації. Отже, вміння визначати, вимірювати, реєструвати (облік) та зводити, групувати і узагальнювати дані про сутнісні характеристики персоналу (звітність) мають велике значення для прийняття ефективних рішень в управлінні суб’єктом господарювання та у підготовці магістрів за освітньою програмою «Управління персоналом і економіка праці». Викладання дисципліни «Облік і звітність в управління персоналом» передбачає розвиток таких вмінь і включає лекції з використанням мультимедійного супроводу та актуальних законодавчих норм, практичні заняття із застосуванням чинних форм звітності та індивідуальних завдань творчого характеру. The personnel management process of the organization, like the other resource management process, consists in the implementation of the system of general managerial functions. Accounting and reporting is a general function of personnel management, the quality of which is a guarantee of the effective implementation of other general management functions. In particular, accounting, which is conducted in the enterprise according to certain rules and standards, as well as reporting of structural subdivisions in the main areas of activity, are a source of analysis of the internal and external enterprise possibilities. Analysis, in turn, is a prerequisite for the qualitative planning of a business entity. Reporting is also a form of control over the implementation of planned tasks on the way to achieving the stated goals of the organization. Consequently, the ability to identify, measure, record (accounting) and reduce, group and summarize data on the essential characteristics of staff (reporting) are important for making effective decisions in the organizational management and in the preparation of masters in the educational program "Human Resources and Economics labor ". Teaching the discipline "Accounting and Reporting in Personnel Management" involves the development of such skills and includes lectures using multimedia background and current legislation, practical classes with the use of valid forms of reporting and creative individual tasks

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-05-38, персонал-облік, персонал-звітність, первинний облік, табель обліку використання робочого часу, статистична звітність, облікова кількість працівників, фонд оплати праці, витрати на робочу силу, звітність до органів соціального страхування, звітність до фіскальної служби, фінансова звітність, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір, податок на прибуток підприємства, управлінський облік і звітність, staff accounting, staff reporting, primary staff accounting, report for the working time use, statistical staff reporting, accounting number of employees, payroll, labor costs, social staff reporting, fiscal staff reporting, single social tax, personal income tax, military tax, corporate income tax, financial staff reporting, managerial staff accounting and reporting
Шифр: 06-05-38
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 51 Економіка
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Трудових ресурсів і підприємництва
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Feb 2019 07:23
Last Modified: 22 Feb 2019 07:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13687

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year