Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія". Program of the Discipline "Рsychology of Inclusion" specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-100 Колодич, О. Б. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія інклюзії» для студентів, які навчаються за спеціальністю 053 "Психологія". Program of the Discipline "Рsychology of Inclusion" specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-100 (1).pdf

Download(856kB) | Preview

Abstract

Курс є нормативною дисципліною підготовки фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» за освітньо-професійним рівнем першим (бакалаврським). Навчальна програма дисципліни «Психологія інклюзії» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для студентів вищих освітніх закладів. Курс «Психологія інклюзії» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Сучасна методика визначення гуманістичної психології і педагогіки щодо задоволення соціогенних потреб дитини; культурно-історична теорія розвитку вищих психічних функцій і положення щодо спільності закономірностей розвитку здорової дитини і дитини з психофізичними порушеннями; концепція опосередкованості розвитку особистості її діяльнісною позицією і середовищем перебування. Змістові модулі дисципліни забезпечують якісну підготовку на рівні бакалавра психології за рахунок узагальнення знань та вмінь, що були набуті студентами у змістових модулях інших психологічних дисциплін, в єдину професійну психологічну картину побудови світу. The course is the normative discipline of training specialists on the specialty 053 "Psychology" at the educational-professional level of the first (Bachelor's). The curriculum of the discipline "Psychology of Inclusion" is developed in accordance with the structure and content of the teaching aids that are recommended for students of higher educational institutions. The course "Psychology of Inclusion" occupies an important place in the general structural-logical scheme of training a specialist. Modern methods of definition of humanistic psychology and pedagogy to meet the sociogenic needs of the child; cultural-historical theory of the development of higher mental functions and the position regarding the community of patterns of development of a healthy child and a child with psychophysical disorders; the concept of mediating the development of personality of its active position and environment of stay. The content modules of the discipline provide qualitative training at the level of the bachelor of psychology at the expense of the generalization of knowledge and skills acquired by students in the content modules of other psychological disciplines into a single professional psychological picture of the construction of the world

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-100, інклюзивна освіта, інтеграція осіб з особливими потребами, інвалідність, корекційно-розвиткова робота, inclusive education, integration of people with special needs, disability, correction and development work
Шифр: 07-03-100
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки
Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 22 Feb 2019 12:16
Last Modified: 22 Feb 2019 12:16
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/13712

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year