Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ Diagnostics, certification and reconstruction of buildings and engineering structures» specialty 192 «Building and Civil Engineering »

Downloads

Downloads per month over past year

03-01-69 Бабич, Є. М. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Діагностика, паспортизація та відновлення будівель і інженерних споруд» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня підготовки за освітньо-професійною програмою «Промислове і цивільне будівництво» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». Рrogram of the Discipline “ Diagnostics, certification and reconstruction of buildings and engineering structures» specialty 192 «Building and Civil Engineering ». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
03-01-69 (1).pdf

Download(630kB) | Preview

Abstract

Робоча програма передбачає вивчення теоретичного матеріалу, який викладений в п’ятьох розділах. В першому розділі наводяться поняття технічного стану будівель інженерних споруд, основні вимоги до будівель і споруд, мета і завдання діагностування і паспортизації будівель і споруд. Аналізу та класифікації пошкоджень будівельних конструкцій, будівель та інженерних споруд присвячений другий розділ. Розглядаються осадові деформації та загальні пошкодження будівель і інженерних споруд, корозія будівельних матеріалів і конструкцій, особливості пошкоджень конструкцій, виготовлений з залізобетону, металу, деревини та кам’яної кладки. Аналізуються характерні місця, в яких можуть виникати пошкодження та їх причини. Методика діагностування будівельних конструкцій та будівель і споруд в цілому розглядаються в третьому розділі. Висвітлюються етапи обстеження, методика виконання інженерних вишукуваннь, а також оцінювання технічного стану будівель і споруд за корозійним зношенням, за деформаціями, а також особливості оцінювання технічного стану конструкцій, виготовлених з різних матеріалів. Структура паспорту технічного стану будівель та споруд, методика їх складання висвітлені в четвертому розділі. В п’ятому розділі наведені методи підсилення та відновлення конструкцій будівель і споруд, а також основ та фундаментів. Набуття практичних вмінь в обстежені будівель і споруд, складані їх технічного стану та проектування підсилення та відновлення програмою передбачено на практичних заняттях та при виконані індивідуального наукового завдання. The work program involves the study of theoretical material, which is presented in five sections. In the first section, the concept of the technical condition of buildings of engineering structures, the basic requirements for buildings and structures, the purpose and tasks of diagnosing and certification of buildings and structures are given. The analysis and classification of damages of building structures, buildings and engineering structures is devoted to the second section. Sediment deformations and general buildings damages and engineering structures, corrosion of building materials and structures, features of damaged structures, made of reinforced concrete, metal, wood and stone masonry are presented. The characteristic areas in which damages and their causes can be arised are analyzed. The diagnosing methodology of building structures and buildings and structures in general is discussed in the third section. The stages of the survey, the methodology of engineering surveys, as well as the evaluation of the technical condition of buildings and structures under corrosion wear, deformations, as well as features of the evaluation of the technical condition of structures made of different materials are covered. The structure of the passport of the technical condition of buildings and structures, the method of their preparation are covered in the fourth section.The fifth section provides methods for strengthening and restoration of constructions of buildings and structures, and bases and foundations. Acquiring practical skills in the buildings and structures inspecting, their technical condition, and designing the reinforcement and restoration of the program is provided for practical classes and the fulfillment of an individual scientific task

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 03-01-69, діагностика, оцінка технічного стану, паспортизація будівель і інженерних споруд, методи відновлення будівельних конструкцій, будівель та інженерних споруд, diagnostics, valuation of technical condition, certification of buildings and engineering structures, methods of restoration of building constructions, buildings and engineering structures
Шифр: 03-01-69
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 192 Будівництво та цивільна інженерія
Divisions: Навчально-науковий інститут будівництва та архітектури > Промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 Mar 2019 13:37
Last Modified: 13 Mar 2019 13:37
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14050

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year