Робоча програма «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WORK OF THE HEAD" specialty for all specialties in NUWEE

Downloads

Downloads per month over past year

06-08-64 Клюха, О. О. (2019) Робоча програма «Організація праці керівника» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня всіх спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "ORGANIZATION OF WORK OF THE HEAD" specialty for all specialties in NUWEE. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-08-64 (1).pdf

Download(756kB) | Preview

Abstract

Управління як особливий вид людської діяльності відокремився в ході розподілу і кооперації суспільної праці. Сутність управління та його функції визначаються, з одного боку, завданнями, яке воно вирішує, з іншого, його предметом, засобами і самою управлінською працею. Управлінська робота – це, переважно, розумова праця. Вона, хоча безпосередньо і не виступає творцем матеріальних благ, є невід’ємною частиною діяльності працівника. Тому оцінка роботи керівників (насамперед, вищого керівництва) пов’язана з результатами діяльності підприємства. Управлінська праця це вид суспільної праці, основним завданням якого є забезпечення цілеспрямованої, скоординованої діяльності як окремих учасників спільного трудового процесу, так і трудових колективів в цілому. Основні завдання управління полягають у визначенні цілей організації і створенні необхідних умов (економічних, організаційних, технічних, соціальних, психологічних тощо) для їхньої реалізації, «встановленні гармонії» між індивідуальними трудовими процесами, координації спільної діяльності працівників. Менеджер це людина, яка професійно здійснює управлінські функції. Поняття «менеджер» у сучасному розумінні це керівник або фахівець, який займає постійну посаду та має повноваження в галузі прийняття рішень з конкретних видів діяльності підприємства, що функціонує у ринкових умовах, використовуючи загальні закономірності та методи організації управлінської праці. Management as a special kind of human activity was separated during the division and cooperation of social labor. The essence of management and its functions are determined, on the one hand, tasks, which it decides, on the other, its subject, means and management work itself. Management work is mainly mental labor. She, although directly and not acting as the creator of material goods, is an integral part of the worker's activities. It is no coincidence that the assessment of the work of managers (above all, senior management) is related to the results of the enterprise. Management work is a type of social work, the main task of which is to ensure purposeful, coordinated activity as separate participants in the joint labor process, and labor collectives in general. The main tasks of management are to determine the goals of the organization and to create the necessary conditions (economic, organizational, technical, social, psychological, etc.) for their implementation, «establishing harmony» between individual labor processes, coordination of joint activities of employees. The manager is a person who professionally carries out managerial functions. The term "manager" in the modern sense is a manager or specialist who holds a permanent position and has the authority in the field of decision-making on specific types of activities of an enterprise operating in market conditions, using the general laws and methods of organization of management work

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-08-64, організація, менеджер, управлінська праця, функції управління, ефективні комунікації, лідерство, наукова організація праці, етика ділового спілкування, organization, manager, management work, management functions, effective communication, leadership, scientific organization of labor, ethics of business communication
Шифр: 06-08-64
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Менеджменту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 14 Mar 2019 11:14
Last Modified: 14 Mar 2019 11:14
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/14079

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year