СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ ІННОВАЦІЙ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНВАРІАНТНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Середюк, Т. Б. and Serediuk, T. B. (2017) СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ ІННОВАЦІЙ НА РИНКАХ ВИСОКИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ІНВАРІАНТНОСТІ. Стратегія і тактика державного управління (1-2). pp. 105-118.

[img]
Preview
Text
105-118_Середюк_Т._Б. зах.pdf

Download(740kB) | Preview

Abstract

Будь-яка нова висока технологія, яка стала основою науково-технічного укладу або стандартом у певній галузі, може принести значний прибуток та тягне за собою багато супутніх нововведень. Метою статті є поглиблення науково-методичних засад формування стратегії управління дифузією інновацій на ринках високих технологій в умовах інваріантності. В статті розглянуто управління дифузією високотехнологічних інновацій та досліджено їх потенціал становитися стандартом у галузі або основою науково-технічного укладу. Для цього розглянуто інваріантність високотехнологічних інновацій та розвиток наукової думки щодо управління дифузією інновацій у контексті високих технологій. Проаналізовано варіантні та інваріантні складові високотехнологічних інновацій. Запропоновано гіпотезу, що для успішної дифузії високотехнологічної інновації має зберігатися певне відношення варіантності/інваріантності. Запропоновано розглядати високотехнологічну інновацію як конструкцію, що має інваріантні атрибути, які позначають привабливість до впровадження та конструкцію самої інновації. Показано, що запровадження та поширення високотехнологічної інновації ускладняється наявністю не пов’язаного з нею стандарту галузі. Показником успішності впровадження високотехнологічної інновації є перетворення її на товар широкого вжитку. Стандартизація певних складових високотехнологічних інновацій дозволяє їм ширше розповсюджуватися та ставати стандартом певної галузі, що забезпечує їх повне або часткове використання при створені нових продуктів. Таким чином, інваріантність високотехнологічної інновації проявляється в використанні певної технології в продуктах різних галузей за певний період. Цей період збільшується, якщо високотехнологічна інновація, що є інваріантною, відноситься до кластеру технологій, що визначають науково-технічний уклад. Різноманіття стратегій управління дифузією високотехнологічних інновацій в умовах інваріантності потребує подальших досліджень світового досвіду управління інноваціями на ринках високих технологій, порівняльного аналізу комунікаційних каналів розповсюдження інновацій та виявлення тенденцій співвідношення дифузії та інваріантності на ринках високих технологій.

Title in English

STRATEGIES FOR MANAGING THE DIFFUSION OF INNOVATIONS ON HIGH-TECH MARKET IN CONDITIONS OF INVARIANCE

English abstract

Any new high technology, which becomes a basis for scientific and technological structure or a standard in a certain industry, can make a significant profit and give rise to many associate innovations. This paper is aimed at deepening of scientific and methodological principles for development of the strategies for managing the diffusion of innovations on high-tech markets in conditions of invariance. The author considered managing the diffusion of high-tech innovations and studied its potential to become a standard in the industry or a basis for scientific and technological structure. For this purpose, the invariance of high-tech innovations is considered as well as evolvement of scientific thinking in respect of managing the diffusion of innovations in high-tech context. The paper analyses the variant and invariant components of high-tech innovations. The author suggests a hypothesis that a certain ratio of variance/invariance has to be maintained for successful diffusion of high-tech innovation. It is also suggested to consider high-tech innovation as a structure, which has invariant attributes, signifying the attractiveness to implementation and construction of innovation. The author demonstrates that introduction and diffusion of high-tech innovation are complicated by availability of the standard in the industry, which is not related to this innovation. The indicator of successful introduction of high-tech innovation is its transformation into mass consumer goods. A standardization of certain components of high-tech innovations allows them to diffuse more broadly and become a standard in a certain industry that ensures their full or partial application while creating new products. Thus, the invariance of high-tech innovation manifests itself in application of a certain technology in products of different industries for a certain period. This period is extended in case, if the high-tech innovation, which is invariant, is related to the cluster of technologies, which determine scientific and technological structure. Diversity in strategies for managing the diffusion of high-tech innovations in conditions of invariance requires additional study of the world experience in managing the innovations on high-tech markets, comparative analysis of communicative channels for dissemination of innovations and identification of trends in the ratio of diffusion and invariance on high-tech markets.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: високі технології, інновації, дифузія інновацій, високотехнологічні інновації, ринки високих технологій, інваріантність, інваріантність технології, high technology, innovations, diffusion of innovations, high-tech innovations, high-tech markets, invariance, invariance of technology
УДК: 334.01:316.776
Бібліографічний опис: Середюк Т. Б. Стратегії управління дифузією інновацій на ринках високих технологій в умовах інваріантності / Т. Б. Середюк // Стратегія і тактика державного управління : зб. наук. праць. - Рівне : НУВГП, 2017. - № 1-2. - С. 105-118.
Subjects: Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління
Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління > 2017
Видання університету > Збірник наукових праць - Стратегія і тактика державного управління > 2017 > Випуск 1-2
Видання університету
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 11 Jun 2019 10:31
Last Modified: 11 Jun 2019 10:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15014

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year