Робоча програма «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS" specialty 292 "International economic relations"

Downloads

Downloads per month over past year

06-12-105 Качан, О. І. (2019) Робоча програма «Міжнародні валютно-кредитні відносини» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини». Program of the Discipline "INTERNATIONAL MONETARY RELATIONS" specialty 292 "International economic relations". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
06-12-105 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Вивчення дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» дає змогу використовувати набуті знання щодо теоретико-практичних принципів ведення валютно-фінансових операцій, ефективності залучення іноземних інвестицій, питань регулювання валютнофінансових та кредитних відносин, платіжного балансу, становлення та функціонування вітчизняного валютного ринку. Матеріали розроблені на основі опрацювання значної кількості теоретичних праць вітчизняних та зарубіжних науковців стосовно необхідності реалізації ефективних напрямів розвитку системи міжнародних фінансів, що сприятиме вирішенню актуальних проблем світового ринку загалом, а також засобом для перевірки знань студентів. Провідною формою набуття знань студентами у ході вивчення зазначеної дисципліни є самостійне опрацювання рекомендованої літератури, різних нормативно-правових матеріалів щодо функціонування міжнародних валютно-кредитних відносин в Україні і у світі. Перед вивченням кожної теми необхідно ознайомитись з програмними питаннями, а потім користуватися законодавчими, нормативними та інструктивними матеріалами, науковою літературою, підручниками і посібниками Studying the discipline "International Monetary Relations" allows you to use the acquired knowledge of the theoretical and practical principles of conducting monetary transactions, the effectiveness of attracting foreign investment, issues of regulation of monetary and credit relations, balance of payments, the formation and functioning of the domestic foreign exchange market. The materials have been developed on the basis of a considerable amount of theoretical work of domestic and foreign scientists regarding the need to implement effective directions of development of the international finance system, which will help to solve the current problems of the world market in general, as well as a means for testing students' knowledge. The leading form of knowledge acquisition by students in the course of studying this discipline is the independent study of the recommended literature, various regulatory materials on the functioning of international monetary relations in Ukraine and in the world. Before studying each topic, you should familiarize yourself with the program questions, and then use legislative, regulatory and guidance materials, scientific literature, textbooks and manuals

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-12-105, міжнародні валютно-фінансові та кредитні відносини, світова валютно-фінансова система, фінансові ресурси, оцінка кредитного ризику, валютний ринок, валютні операції, похідні фінансові інструменти (деривативи), фондовий ринок, international monetary and credit relations, world monetary system, financial resources, credit risk assessment, foreign exchange market, foreign exchange transactions, derivative financial instruments (derivatives), stock market
Шифр: 06-12-105
Subjects: Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини
Шифр галузі знань > 29 Міжнародні відносини > 292 Міжнародні економічні відносини
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Міжнародних економічних відносин
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Oct 2019 13:11
Last Modified: 10 Oct 2019 13:11
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15811

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year