Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline «Sociological Aspects of Information Organization Management of Educational Organization» for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of educational institution"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-94 Шевчук, Т. Є. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 073 «Менеджмент», спеціалізації «Управління навчальним закладом». Programofthe Discipline «Sociological Aspects of Information Organization Management of Educational Organization» for the second (master's) level of education specialty 073 "Management", specialization "Management of educational institution". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-94.pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Інформаційна сфера потребує для раціонального функціонування впорядкування інформаційних зв’язків. Процеси інформатизації спричинили формування і розвиток інформаційної інфраструктури держави, відповідного інформаційного ринку, становлення певних інформаційних відносин в тому числі і в навчальній організації. Інформаційні зв’язки є продуктом специфічної галузі людької діяльності у сфері управління й адміністрування, у тому числі і навчальної організації. Вони мають вирішувати низку завдань, спрямованих на: збирання та аналітико-синтетичну переробку документальної інформації з метою оперативного сповіщення про новітні досягнення з напряму діяльності користувача інформації; • забезпечення стійких зв’язків, що створюють швидкий, вичерпний і багатоаспектний пошук необхідних знань; • переробку інформації в інформаційно-логічних системах для прийняття управлінських рішень. Навчальна дисципліна «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» є інтегрованою, має власну внутрішню логіку і зміст. Програмою навчальної дисципліни «Соціологічні аспекти управління інформаційними зв'язками навчальної організації» передбачено дати здобувачам ІІ (магістерського) рівня освіти базову основоположну інформацію, яка стосується проблем управління інформаційними зв’язками навчальної організації, з метою забезпечення інформаційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів, навчити їх організовувати та аналізувати інформаційні процеси у суспільстві взагалі та в організаційному управлінні навчальної організації зокрема. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздавальним та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The information realm requires orderly ordering of information links. The processes of informatization have led to the formation and development of the information infrastructure of the state, the relevant information market, the formation of certain information relations, including in the educational organization. Information communication is the product of a specific area of human activity in the field of management and administration, including the educational organization. They have to solve a number of tasks aimed at: • gathering and analytical-synthetic processing of documentary information for the purpose of prompt notification of the latest developments in the direction of information user activity; • providing strong links that create a fast, comprehensive and multidimensional search for the knowledge you need; processing of information in information-logical systems for making management decisions. The course “Sociological Aspects of Information Organization Management of Educational Organization” is integrated, has its own internal logic and content. The program of the discipline "Sociological Aspects of Management of Information Relationships of an Educational Organization" is intended to give the basic (II) master's degree students basic information related to the problems of management of information relations of the educational organization, in order to provide information activities of future heads of educational institutions, to teach them to organize and analyze information processes in society in general and in organizational management of educational organization in particular. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and videos on sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-94, інформаційна сфера, інформаційні відносини в навчальній організації, інформаційний зв’язок, інформаційне забезпечення, властивості інформації, Information sphere, information relations in educational organization, information communication, information support, properties of information
Шифр: 07-03-94
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 73 Менеджмент
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 15 Oct 2019 12:33
Last Modified: 15 Oct 2019 12:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/15864

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year