Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Сhemistry" specialty 194 "Hydraulic engineering, water engineering and water technologies"

Downloads

Downloads per month over past year

05-06-50 Мисіна, О. І. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни "Хімія" для здобувачів вищої освіти (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології» спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, вода інженерія та водні технології". Program of the Discipline "Сhemistry" specialty 194 "Hydraulic engineering, water engineering and water technologies". [Робочі програми]

[img] Text
Microsoft Word - 05-06-50.pdf

Download(876kB)

Abstract

Дисципліна "Хімія" грунтується на сучасних уявленнях хімічної науки, основних законах і поняттях класичної хімії і ставить за мету дати студентам сучасні знання про основний зміст атомно-молекулярного вчення; будову атома та розвиток періодичного закону; хімічного зв'язку і будови молекул; про основи закономірностей перебігу хімічних реакцій; характеристики розчинів і процесів розчинення; теорії електролітичної дисоціації; властивостей кислот, основ і солей із погляду теорії електролітичної дисоціації води, гідролізу солей; про окисно-відновні реакції; основи електрохімії. Дисципліна "Хімія" передує вивченню спеціальних інженерних дисциплін студентами спеціальності 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології ", тому основну увагу приділено вивченню загальної хімії, розчинам, хімії дисперсних систем, електрохімії. Предметом вивчення навчальної дисципліни є фізичні та хімічні властивості простих речовин, сполук, які застосовуються у гідротехнічному будівництві та у процесах водоочищення і водопідготовки, виявлення закономірних зв’язків між складом, будовою і фізичними властивостями найрізноманітніших хімічних систем з метою збереження навколишнього середовища. The course "Chemistry" is based on modern concepts of chemical science, basic laws and concepts of classical chemistry and aims to give students current knowledge about the basic content of atomic-molecular teaching; atomic structure and the development of the periodic law; chemical bond and molecular structures; the basis laws of chemical reactions course; characteristics of solutions and dissolution processes; theory of electrolytic dissociation; properties of acids, bases and salts from the standpoint of electrolytic dissociation theory for water, salinity hydrolysis; about oxidation-reduction reactions; bases of electrochemistry. Discipline "Chemistry" precedes the study of subjects special engineering disciplines by the students of a speciality 194 "Hydraulic engineering, water engineering". and water technologies ". Therefore, the main attention is paid to the study of general chemistry, chemical kinetics, chemistry of disperse systems and elektrochemistry. The subject of study of discipline is the physical and chemical properties of simple substances, compounds, used in hydraulic engineering and in water purification and water treatment processes. The detection of natural relationships between composition, structure and physical properties of a variety of chemical systems for the preservation of the environment

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-06-50, неорганічні сполуки, будова речовин, розчини, хімічні реакції, електрохімічні процеси, inorganic compounds, structure of matter, solutions, chemical reactions, electrochemical processes
Шифр: 05-06-50
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Хімії та фізики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 31 Oct 2019 11:04
Last Modified: 05 Mar 2020 12:31
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16172

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year