Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 "Психологія". Program of the Discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-119 Ставицький, О. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 "Психологія". Program of the Discipline "SOCIAL PSYCHOLOGY" for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-119 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Соціальна психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Соціальна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Соціальна психологія»: виробити у студентів науковий світогляд і вміння аналізувати соціально-психологічні явища, характерні для соціальної реальності в сучасній Україні; сформувати систему знань про соціальну психологію як суспільне явище і як науку, що вивчає закономірності взаємозв'язку соціального і психологічного; навчити осмислювати систему людських стосунків, знаходити способи вирішення питань, що виникають в комунікативній сфері міжособистісних і міжгрупових взаємодій. Предметом «Соціальної психології» є закономірності спілкування і взаємодії людей у суспільстві, колективі, групі. Знання в галузі соціальної психології дають можливість на практиці застосовувати комплексні методи вивчення соціально-психологічного клімату у колективі, а також розробляти і здійснювати програми соціально-психологічних досліджень. The work curriculum in the discipline "Social Psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time and correspondence form of study. The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm of studying the educational material of the discipline "Social Psychology", the necessary methodological support, components and technology of assessment of students' educational achievements. The purpose of the course "Social Psychology": to develop students' scientific outlook and ability to analyze the socio-psychological phenomena characteristic of social reality in modern Ukraine; to form a system of knowledge about social psychology as a social phenomenon and as a science that studies the regularities of the relationship between social and psychological; to learn to understand the system of human relations, to find ways to resolve issues arising in the communicative sphere of interpersonal and intergroup interactions. The subject of "Social Psychology" is the patterns of communication and interaction of people in society, team, group. Knowledge in the field of social psychology makes it possible to put into practice the complex methods of studying the socio-psychological climate in the team, as well as to develop and implement programs of social and psychological research

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-119, психологія, соціальна психологія, людина, особистість, група, психологічна сумісність, соціалізація, лідер, статус, юрба, спілкування, взаємодія, соціальні впливи, psychology, social psychology, person, personality, group, psychological compatibility, socialization, leader, status, crowd, communication, interaction, social influences
Шифр: 07-03-119
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 11 Nov 2019 11:02
Last Modified: 11 Nov 2019 11:02
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16332

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year