РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «AGE PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-133 Шпак, С. Г. (2019) РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ВІКОВА ПСИХОЛОГІЯ» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «AGE PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
07-03-133 (1).pdf

Download(1MB) | Preview

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Вікова психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Вікова психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Вікова психологія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки The work curriculum for the discipline "Age Psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The work program is concluded in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Age Psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Age psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-133, віковий етап розвитку, вікова криза, кризові новоутворення, провідна діяльність вікового етапу, підліткова криза, особистісний розвиток, особистісна зрілість, психологія дитинства, психологі дорослості, геронтопсихологія, age stage of development, age crisis, crisis neoplasms, leading activity of the age stage, adolescent crisis, personal development, personal maturity, childhood psychology, adult psychologists, gerontopsychology
Шифр: 07-03-133
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 19 Nov 2019 11:27
Last Modified: 19 Nov 2019 11:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16391

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year