Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for high school athletics track and field athletes specialty ALL SPECIALTIES

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-11 Шолопак, П. В. and Шолопак, Л. Ф. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з легкої атлетики» першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for high school athletics track and field athletes specialty ALL SPECIALTIES. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
09-02-11 (1).pdf

Download(2MB) | Preview

Abstract

Відомо, що легка атлетика практично для всіх видів спорту вважається базовою дисципліною. Біг, стрибки та метання є не тільки невід’ємними складовими частинами багатьох фізичних вправ у окремих видах спорту (футбол, баскетбол, волейбол, гандбол), але й використовуються представниками широкого кола спортивних спеціалізацій у навчально-тренувальній діяльності з метою розвитку основних фізичних здібностей. Особливе місце легкої атлетики обумовлено й тим, що за кількістю медалей, які розігруються на Олімпійських іграх, вона займає провідне місце. У зв’язку з цим, удосконаленню теорії та методики даної дисципліни, яку справедливо іменують «королевою спорту. Навчальна програма дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» передбачає вивчення теорії та методики даного виду спорту, формування в майбутнього фахівця основ раціональної техніки виконання легкоатлетичних вправ, розвитку необхідних фізичних здібностей, набуття знань, умінь і навичок для самостійної роботи тощо. Сучасні вимоги спонукають творчого фахівця переглянути організацію та побудову навчально-тренувального процесу, впроваджувати технічні засоби, експрес-тести та багато інших нових засобів і методів. В останні роки деякі напрямки системи спортивного тренування практично вичерпали свої можливості. Зокрема, обсяги й інтенсивність навчально-тренувальних навантажень досягли своїх максимальних величин і ввійшли в суперечність з іншими компонентами спортивної підготовки, негативно позначилися на ефективності навчально-тренувального процесу. Отже, набуття студентами більш високого рівня спортивної майстерності пов’язане з підвищенням якості навчально-тренувального процесу. Тому постає питання про переосмислення та трансформацію нових ідей у навчально-тренувальний процес з легкої атлетики. В останні роки в деяких видах спорту, в тому числі і в легкій атлетиці, широко використовуються технічні засоби й методи навчання. До них частково відносяться тренажерні обладнання різної конструкції, а також електростимуляційний метод. Результати наукових досліджень показують, що технічні засоби дозволяють значно розширити коло методів спеціальної фізичної та технічної підготовки в таких видах легкої атлетики, як стрибки, біг на короткі й середні дистанції, метання, а також відкривають широкі можливості для варіювання різних режимів м’язової роботи. Сьогодні без сучасних наукових знань, як правило, неможливо досягти високих спортивних результатів. На допомогу фахівцям прийшли відеокамери, датчики функціональних змін, апарати термінової інформації про динамічні та кінематичні контрольних тестів, встановлювати оптимальні співвідношення між навчально-тренувальною роботою та процесом відновлення, виявляти потенційні можливості спортсменів-легкоатлетів і визначати найбільш ефективні шляхи для підвищення їх працездатності. Athletics is known to be a basic discipline in virtually all sports. Running, jumping and throwing are not only an integral part of many physical exercises in certain sports (football, basketball, volleyball, handball, rugby), but are also used by representatives of a wide range of sports specializations in training activities to develop basic physical abilities. The special place of athletics is due to the fact that it is the leading place in the number of medals played at the Olympic Games. In this regard, improvements in the theory and methodology of this discipline, which is rightly referred to as the "queen of sport", are receiving close attention in all countries. The curriculum of the discipline "Athletics with teaching methods" involves the study of the theory and methodology of this sport, the formation of a future specialist of the basics of rational technique of athletics, the development of necessary physical abilities, the acquisition of knowledge, skills and abilities for independent work, etc. Modern requirements encourage a creative specialist to review the organization and construction of the training process, to implement technical means, rapid tests and many other new tools and methods. The analysis of the problems of teaching the discipline of Athletics indicates the need for its further improvement. In recent years, some areas of the sports training system have almost exhausted their capabilities. In particular, the volumes and intensity of training loads reached their maximum values and came into conflict with other components of sports training, negatively affecting the effectiveness of the training process. Therefore, the acquisition of a higher level of athletic skills by students is associated with improving the quality of the training process. Therefore, the question arises about rethinking and transforming new ideas into the athletics training process. In recent years, some sports, including athletics, have been widely used in technical means and teaching methods. These are partly the exercise equipment of various designs, as well as the electrical stimulation method. Research shows that technical means can significantly expand the range of special physical and technical training in athletics, such as jumping, 6 short and medium distance running, throwing, and also offer great opportunities for variation in different modes of muscle work. Today, without modern scientific knowledge, as a rule, it is impossible to achieve high sports results. Video cameras, sensors of functional changes, devices of urgent information on dynamic and kinematic characteristics of movements and actions of athletes came to the help of specialists. This allows specialists to regularly determine the level of functionality of the body of athletes, the results of control tests, to establish the optimal relationship between training and recovery process, identify potential opportunities for athletes, athletes and determine the most effective ways to improve their performance

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09-02-11, легка атлетика,стартові колодки, біг по дистанції, фініш, тренувальний процес, стрибки,витривалість, низький старт, здобувачі вищої освіти, освітній процес, athletics, starting pads, distance running, finish, training process, jumps, endurance, low start, higher education, educational process
Шифр: 09-02-11
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут охорони здоров'я > Теорії та методики фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Nov 2019 12:35
Last Modified: 27 Nov 2019 12:35
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16515

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year