Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з баскетболу (чоловіки) першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for higher education athletes from basketball specialty

Downloads

Downloads per month over past year

09-02-08 Сотник, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для здобувачів вищої освіти груп спортивного вдосконалення з баскетболу (чоловіки) першого (бакалаврського) рівня усіх освітньо професійних програм спеціальностей НУВГП. Program of the Discipline "PHYSICAL EDUCATION" for higher education athletes from basketball specialty. [Робочі програми]

[img]
Preview
Text
09-02-08 (1).pdf

Download(3MB) | Preview

Abstract

Найважливішим завданням фізичного виховання у закладах вищої освіти є формування у студентів сталого інтересу та потреби до фізичного самовдосконалення як одних з провідних факторів повноцінної життєдіяльності та професійної самореалізації. Фізичне виховання і спортивна діяльність допомагають забезпечити розвиток фізичного і морального здоров’я студентської молоді, комплексний підхід до формування розумових і фізичних якостей особистості. На сучасному етапі фізичне виховання студентів здійснюється шляхом організації навчального процесу у секціях з видів спорту за власним вибором студентів. Визначення того чи іншого виду спорту або фізкультурно-оздоровчого тренувального напряму є початком свідомого вибору людиною рухової активності, яка б відповідала її індивідуальним фізичним та духовним потребам і супроводжувала її протягом усього життя. Баскетбол є самостійною складовою навчальної дисципліни з фізичного виховання. Використання баскетболу у навчальному процесі з фізичного виховання, лає можливість розширити у студентів арсенал рухових навичок і розвивати фізичні якості, такі як швидкість, витривалість, координацію рухів, силу, гнучкість. Значні фізичні навантаження, які є невід'ємною частиною гри, сприяють удосконаленню функціональних систем організму, підвищенню рівня здоров'я і фізичної підготовленості студентів, та забезпечення високої працездатності і творчої активності. Робоча програма з навчальної дисципліни «Фізичне виховання» для студентів груп спортивного вдосконалення з баскетболу ставить завдання покращення стану здоров'я, формування у студентів інтересу до занять з баскетболу, підвищення ефективності процесу фізичного виховання на навчальних заняттях та вільний від навчання час, покращення рівня загальної фізичної та спеціальної підготовленості, підвищення спортивної майстерності. Навчальна програма з баскетболу включає такі розділи: теоретична підготовка, методична підготовка, практична підготовка (загальна та спеціальна фізична, технічна, тактична, інтегральна), інструкторська та суддівська практика, самостійна робота, контрольні вправи. Навчання студентів за програмою з баскетболу формує у них наступні компетентності: – пізнавальна – ознайомлення студентів з історією, теорією, технікою й тактикою баскетболу, оздоровчим впливом гри на організм молодої людини; – практична – розвиток основних фізичних якостей (швидкості, витривалості, спритності, сили тощо); – творча – гармонійний розвиток студентів, формування в них індивідуального стилю пізнавальної і творчої діяльності; – соціальна – формування мотиваційних налаштувань до фізичного, розумового, духовного самовдосконалення, розвиток позитивних якостей емоційно-вольової сфери особистості (працелюбства, наполегливості, відповідальності, самоконтролю). The most important task of physical education in institutions of higher education is the formation of students with a lasting interest and the need for physical self-improvement as one of the leading factors of full functioning and professional self-realization. Physical education and sports activities help to ensure the development of physical and moral health of students, a comprehensive , approach to the formation of mental and physical qualities of the individual. At the present stage, physical education of students is carried out by organizing the educational process in sections of sports at the students' own choice. Determining a particular sport or fitness training direction is the beginning of a conscious choice by a person of physical activity, which would meet his individual physical and spiritual needs and accompany him throughout life. Basketball is an independent component of the discipline in physical education. The use of basketball in the educational process of physical education, barks the opportunity to expand the student's arsenal of motor skills and develop physical qualities such as speed, endurance, coordination of movements, strength, flexibility. Significant physical activity, which is an integral part of the game, contributes to the improvement of the functional systems of the body, improving the level of health and physical fitness of students, and ensuring high efficiency and creative activity. The Physical Education Curriculum for Students of Basketball Sports Improvement Teams aims to improve health, build students' interest in basketball lessons, increase the efficiency of physical education in training and free time, improve overall levels physical and special preparedness, improving sportsmanship. Basketball curriculum includes the following sections: theoretical training, methodological training, practical training (general and special physical, technical, tactical, integral), instructor and referee practice, independent work, control exercises. The training of students in the basketball program forms the following competencies: Cognitive - acquaintance of pupils with the history, theory, technique and tactics of basketball, health impact of the game on the body of a young person; - Practical - development of basic physical qualities of pupils (speed, endurance, agility, strength, etc.); - Creative - harmonious development of pupils, formation in them of individual style of cognitive and creative activity; - Social - formation of motivational attitudes in children and students youth to physical, mental, spiritual self-improvement, development of positive qualities of the emotional-volitional sphere of personality (diligence, perseverance, responsibility, self-control)

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 09-02-08, студенти, процес фізичного виховання, баскетбол, students, the process of physical education, basketball
Шифр: 09-02-08
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Кафедра фізичного виховання
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Dec 2019 14:08
Last Modified: 26 Dec 2019 14:08
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16748

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year