Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline BASICS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-120 Оксентюк, Н. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи психологічного консультування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності Психологія. Program of the Discipline BASICS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELING for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-120,1.pdf

Download(846kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Основи психологічного консультування» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Основи психологічного консультування», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Основи психологічного консультування» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу проведення психологічних консультацій. The work curriculum is made in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization on the basis of an educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" of full-time/part-time education. The work curriculum is compiled in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Fundamentals of psychological counseling", the necessary methodological support, components and technology for assessing students' educational achievements. "Fundamentals of psychological counseling" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills about the regularities of the process of psychological counseling

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-120, психолог-консультант, клієнт психолога, консультативна взаємодія, консультативне інтерв’ю, консультативний контакт, кодекс професійної етики, структура процесу консультування, техніки психологічного консультування, симптом, скарга, запит, перенос, контрперенос, psychologist-consultant, client psychologist, counseling interaction, counseling interview, counseling contact, code of professional ethics, structure of the counseling process, psychological counseling techniques, symptom, complaint, request, transfer, countertransference
Шифр: 07-03-120
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 04 Feb 2020 13:18
Last Modified: 04 Feb 2020 13:18
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16924

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year