Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies»

Downloads

Downloads per month over past year

01-04-47 Мельничук, І. М. (2020) Робоча програма «Гідравліка» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за спеціальністю 194 "Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології" за освітніми програмами «Водна інженерія та водні технології», «Гідротехнічне будівництво» та «Гідроінформатика» денної та заочної форм навчання. Program of the Discipline "Hydraulics" specialty 194 «Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies». [Робочі програми]

[img] Text
01-04-47.pdf

Download(929kB)

Abstract

Вивчення основних законів спокою, рівноваги та руху рідини і газу та їх взаємодія з твердими тілами, основних розрахункових залежностей, способів та методів їх використання для гідравлічних розрахунків безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух, водозливів, спряжуючих споруд, рух рідини в пористому середовищі є однією з важливих частин у підготовці фахівців за спеціальністю «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології». Дисципліна «Гідравліка» надає знання про основні: фізико-механічні характеристики рідини і газу; поняття та розрахункові залежності для гідравлічних розрахунків технічних систем; моделі потоків рідини та газу, гідравлічні розрахунки безнапірних русел на рівномірний і нерівномірний рух рідини. Під час вивчення даної дисципліни студенти отримують вміння визначати параметри та гідравлічні елементи живого перерізу потоку у безнапірних системах при русі рідини та користуватися нормативною і довідковою літературою з питань, які вивчаються. При цьому використовуються знання отримані в результаті вивчення інших дисциплін фундаментальної підготовки і формується фахівець здатний розрахувати гідравлічні параметри та елементи нових технічних систем та технічних систем, які потребують реконструкції. The study of the basic laws of rest, equilibrium and fluid and gas movement and their interaction with solids, basic calculation dependences, methods and methods for their use for hydraulic calculations of non-pressure pipes for uniform and uneven motion, drainage, conveying structures, flow of liquid in a porous medium is one of the important parts in the training of specialists in the specialty "Hydrotechnical construction, water engineering and water technologies". During the study of this discipline, students are able to determine the parameters and hydraulic elements of the live flow section in pressure systems with steady motion and use the reference literature on the topics being studied. The discipline "Hydraulics" provides the knowledge of the basic hydraulic calculations of pressureless channels for uniform and uneven movement of the liquid. In this case, the knowledge obtained as a result of the study of other disciplines of fundamental training is used and the specialist is formed to calculate the hydraulic parameters and elements of new technical systems and technical systems that need to be reconstructed

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-04-47, абсолютний тиск, манометричний тиск, вакуумметричний тиск, сила тиску на плоску поверхню, сила тиску на криволінійну поверхню, витрата, середня швидкість, площа живого перерізу, напір, місцеві втрати напору, втрати напору по довжині, гідравлічний удар, рівномірний рух, нерівномірний рух, водозлив, спряження б’єфів, гідравлічний стрибок, консольний скид, перепад, швидко тік, фільтрація, Absolute pressure, pressure gauge, vacuum pressure, pressure force on a flat surface, pressure force on curvilinear surface, flow rate, average speed, area of living section, pressure, local pressure loss, pressure loss in length, hydraulic impact, uniform movement, uneven movement, spillage, seaming of beefs, hydraulic jump, console discharge, drop, quick flow, filtration
Шифр: 01-04-47
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Гідротехнічного будівництва та гідравліки
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 05 Feb 2020 08:28
Last Modified: 10 Mar 2020 09:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16928

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year