Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геофізики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline ”FUNDAMENTALS OF GEOPHYSICS” Specialty 103 "Science аbout the Еarth"

Downloads

Downloads per month over past year

01-05-103 Мельничук, В. Г. and Гопчак, І. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи геофізики» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Геологія» спеціальності 103 «Науки про Землю». Program of the Discipline ”FUNDAMENTALS OF GEOPHYSICS” Specialty 103 "Science аbout the Еarth". [Робочі програми]

[img] Text
01-05-103 (1).pdf

Download(824kB)

Abstract

Основи геофізики – це виокремлений самостійний напрям геологічної науки і практики, яка має свої специфічні особливості. Навчальна дисципліна ”Основи геофізики”, як складова наук про Землю, є дуже актуальною наукою про фізичні властивості Землі та фізичні процеси, що відбуваються в її оболонках (геосферах). Складається з фізики Землі, що об’єднує гравіметрію, земний магнетизм, геоелектрику, сейсмологію, геотермію та радіометрію, фізики водойм і фізики атмосфери. Програма розрахована для студентів спеціальності ”Науки про Землю”. Польові геофізичні методи пошуку та розвідки родовищ корисних копалин є найбільш прогресивним видом геологорозвідувальних робіт. Особливо велика роль цих методів при пошуках та розвідці нафтових і газових родовищ, які знаходяться на великих глибинах і перекриті потужними неоднорідними товщами гірських порід. Комплекс геофізичних методів використовується як для вивчення структурного залягання геологічних нашарувань, які контролюють скупчення в них нафти та газу, а також і для безпосереднього виявлення цих скупчень. Все частіше застосовуються польові геофізичні та свердловинні методи, в особливості сейсморозвідка, для прогнозування геологічних розрізів. Дисципліна базується на знаннях, одержаних студентами в загально теоретичних (вища математика, фізика) та спеціальних геологічних дисциплінах. В процесі вивчення даного курсу студент послідовно знайомиться з фізичними та геологічними основами методів, методикою польових спостережень, обробкою та інтерпретацією матеріалів. Fundamentals of geophysics - a separate independent direction of geological science and practice, which has its specific features. The discipline of "Fundamentals of geophysics", as a component of Earth science, is a very topical science about the physical properties of the Earth and the physical processes occurring in its shells (geospheres). Consists of Earth Physics, which integrates gravimetry, earth magnetism, geoelectrics, seismology, geothermia and radiometry, reservoir physics and atmospheric physics. The program is designed for students of the specialty "Earth Science". Field geophysical methods for prospecting and exploration for mineral deposits are the most progressive type of exploration work. Particularly important is the role of these methods in the exploration and exploration of oil and gas fields, which are at great depths and are covered by powerful inhomogeneous rock strata. The complex of geophysical methods is used both to study the structural occurrence of geological strata that control the accumulation of oil and gas in them, as well as to directly detect these clusters. Increasingly, field geophysical and well methods, especially seismic surveys, are being used to predict geological sections. The discipline is based on the knowledge gained by students in general theoretical (higher mathematics, physics) and special geological disciplines. In the course of studying this course, the student is consistently introduced to the physical and geological basis of methods, methods of field observations, processing and interpretation of materials. The place of the discipline in the structural and logical scheme. The course "Fundamentals of geophysics" is part of the cycle of professional training of specialists of the educational qualification level of Bachelor of Earth Sciences in the specialization of geology. It is the basis for further study of such disciplines as "Geotectonics" and "Mining and exploration"

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 01-05-103, геологічна будова, гравіметрія, магнітометрія, гравітаційне поле Землі, geology, geophysics, Earth, physical processes, gravimetry, earth magnetism, geoelectrics, seismology, geothermia, radiometry, reservoir physics, atmospheric physics, geophysical studies, minerals
Шифр: 01-05-103
Subjects: Шифр галузі знань > 10 Природничі науки
Шифр галузі знань > 10 Природничі науки > 103 Науки про Землю
Divisions: Навчально-науковий інститут водного господарства та природооблаштування > Геології та гідрології
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 06 Feb 2020 10:27
Last Modified: 06 Feb 2020 10:27
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16949

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year