Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LEGAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-136 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LEGAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-136 (1).pdf

Download(981kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Юридична психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Юридична психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Юридична психологія»: виробити у студентів науковий світогляд і системи загальнотеоретичних та практично-орієнтованих знань щодо психологічного опосередкування правоохоронної діяльності, формування вмінь і навичок психологічного аналізу юридичних явищ та психологічного впливу на об’єкти професійної діяльності. Предметом «Юридичної психології» є психічні факти, закономірності та механізми, що виникають у межах правотворчої правоохоронної та правозастосовної діяльності на базі чинного законодавства, специфіка психологічного змісту права, його інститутів та категорій. The work curriculum in the discipline "Legal Psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Environmental Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time and correspondence form of study. The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm of studying the educational material of the discipline "Legal Psychology", the necessary methodological support, components and technology of assessment of students' educational achievements. Purpose of the course "Legal Psychology": to develop students' scientific outlook and systems of general theoretical and practical-oriented knowledge regarding psychological mediation of law enforcement activity, formation of skills and psychological analysis of legal phenomena and psychological influence on objects of professional activity. The subject of "Legal Psychology" is the psychic facts, laws and mechanisms that arise within the framework of law-enforcement law enforcement and enforcement activities based on the current legislation, the specificity of the psychological content of law, its institutions and categories

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-136, психологія, юридична психологія, людина, особистість, група, психологічна сумісність, провина, лідер, мотив, юрба, спілкування, взаємодія, соціальні впливи, злочин, експертиза, жертва, віктимність, тероризм, psychology, legal psychology, person, personality, group, psychological compatibility, guilt, leader, motive, crowd, communication, interaction, social influences, crime, expertise, victim, victimization, terrorism
Шифр: 07-03-136
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Feb 2020 13:30
Last Modified: 10 Feb 2020 13:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16977

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year