Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LABOR PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-137 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 Психологія. Program of the Discipline LABOR PSYCHOLOGY AND ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY for applicants and (Bachelor) level of higher education specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-137 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія праці та організаційна психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Юридична психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Мета навчальної дисципліни «Психологія праці та організаційна психологія»: забезпечити професійну компетентність майбутніх практичних психологів шляхом ознайомлення з психологічними закономірностями трудового процесу, психологічними вимогами до особистості працівника, а також формування навичок здійснення відповідної психологічної допомоги співробітникам організацій, іншим клієнтам; знайомство студентів з основними механізмами створення та функціонування організації, принципами підбору персоналу з урахуванням психологічних відмінностей та особистісних ресурсів, ефективними моделями управлінської поведінки, оволодіння техніками психологічної роботи з персоналом організації на різних етапах розвитку. Предметом «Психології праці та організаційної психології» є людина як учасник процесу створення цінностей споживання. Психологія праці вивчає психологічні закономірності, психічні процеси й властивості особистості від взаємозв'язку з предметами, знаряддями праці та з фізичним і соціальним середовищами, предметом організаційної психології є найрізноманітніші психологічні аспекти та феномени поведінки людей і груп в організації. The work curriculum for the discipline "Occupational Psychology and Organizational Psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time and part-time. The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm of studying the educational material of the discipline "Legal Psychology", the necessary methodological support, components and technology of assessment of students' educational achievements. Purpose of the course "Psychology of Work and Organizational Psychology": to provide professional competence of future practical psychologists by familiarizing themselves with the psychological patterns of the work process, psychological requirements for the employee's personality, as well as the formation of skills to provide appropriate psychological assistance to employees of organizations, other clients; acquaintance of students with the basic mechanisms of creation and functioning of the organization, principles of personnel selection taking into account psychological differences and personal resources, effective models of managerial behavior, mastering the techniques of psychological work with the personnel of the organization at different stages of development. The subject of "Psychology of work and organizational psychology" is a person as a participant in the process of creating values of consumption. Labor psychology studies the psychological patterns, mental processes and personality traits from the relationship with objects, tools and physical and social environments, the subject of organizational psychology are a variety of psychological aspects and behaviors of people and groups in the organization

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-137, психологія, діяльність, персонал, людина, особистість, група, психологічна сумісність, спілкування, взаємодія, соціальні впливи, стратегія, організація, атестація, керівник, консультант, конфлікт, маніпуляції, мотивація, командна робота, функціональний стан, безпека праці, аварійна ситуація, профорієнтація, профадаптація, дезадаптація, самовизначення, професійне вигорання,psychology, activity, personnel, person, personality, group, psychological compatibility, communication, interaction, social influences, strategy, organization, attestation, leader, consultant, conflict, manipulation, motivation, teamwork, functional status, safety, emergency, vocational guidance, profadaptation, maladaptation, self-determination, professional burnout
Шифр: 07-03-137
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Feb 2020 13:30
Last Modified: 10 Feb 2020 13:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16978

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year