Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 Цивільна безпека, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. Program of the Discipline PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF PROVISION OF OFFICIAL ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES for the second (master's) level of higher education majors 262 «Law enforcement»

Downloads

Downloads per month over past year

07-04-39 Ставицький, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня галузі знань 26 Цивільна безпека, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Правоохоронна діяльність» спеціальності 262 Правоохоронна діяльність. Program of the Discipline PSYCHOLOGICAL PRINCIPLES OF PROVISION OF OFFICIAL ACTIVITIES OF LAW ENFORCEMENT AUTHORITIES for the second (master's) level of higher education majors 262 «Law enforcement». [Робочі програми]

[img] Text
07-04-39 (1).pdf

Download(940kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою відновного правосуддя та приватної детективної діяльності на основі освітньо-професійної програми підготовки магістрів відповідно до навчального плану для спеціальності «Правоохоронна діяльність» денної та заочної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами ЄКТС. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньої програми алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. Метою вивчення дисципліни «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» є оволодіння знаннями спрямованими на удосконалення професійно психологічного відбору, психологічного супроводження проходження служби, професійно психологічної підготовки та психологічної підтримки проведення оперативно-розшукових заходів у визначеному регламенті. Вивчення дисципліни «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» має своїм завданням створення умов для опанування слухачами знань, вмінь та навичок практичного використання чинників і детермінант психологічного забезпечення правоохоронної діяльності при вирішенні психологічних проблем і завдань правоохоронної діяльності. Предметом «Психологічні засади забезпечення службової діяльності працівників правоохоронних органів» є психічні факти, закономірності та механізми, що виникають у межах правотворчої правоохоронної та правозастосовної діяльності на базі чинного законодавства, специфіка психологічного змісту права, його інститутів та категорій. The work curriculum of the discipline "Psychological foundations of law enforcement officers" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Restorative Justice and Private Detective Activities on the basis of educational and professional program of preparation of master's degree activity »full-time and part-time education. The work curriculum is concluded in accordance with ECTS requirements. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of the educational program of the algorithm for studying the educational material of the discipline "Psychological bases of providing official activity of law enforcement officers", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. The purpose of studying the discipline "Psychological foundations of law enforcement officers" is to acquire knowledge aimed at improving the professional psychological selection, psychological support for the passage of service, professional psychological training and psychological support for conducting operational-search regulations and recognized measures. Studying the discipline "Psychological foundations of law enforcement officers" has the task of creating conditions for students to master the knowledge, skills and practical application of the factors and determinants of psychological support of law enforcement activities in solving psychological problems and problems of law enforcement activities. The subject of "Psychological bases of law enforcement service" is the psychic facts, laws and mechanisms that arise within the framework of law-enforcement and law enforcement activity based on the current legislation, the specificity of the psychological content of law, its institutions and categories

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-04-39, психологія, психологічне забезпечення, правоохоронні органи, особистість, психологічна підтримка, психологічна сумісність, оперативно-службові 4 заходи, правоохоронна діяльність, поліграф, психографічний підхід, професійний відбір, взаємодія, психологічна сумісність, психологічна згуртованість, переговори, psychology, psychological support, law enforcement, personality, psychological support, psychological compatibility, operational and service activities, law enforcement, polygraph, psychographic approach, professional selection, interaction, psychological compatibility, psychological cohesion, negotiations
Шифр: 07-04-39
Subjects: Шифр галузі знань > 26 Цивільна безпека > 262 Правоохоронна діяльність
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Відновного правосуддя та приватної детективної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 10 Feb 2020 13:30
Last Modified: 10 Feb 2020 13:30
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16980

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year