Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сім′ї» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY FAMILY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-135 Шпак, С. Г. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія сім′ї» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PSYCHOLOGY FAMILY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-135, 1.pdf

Download(958kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія сім′ї» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія сім′ї», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Психологія сім′ї» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки. The work curriculum for the discipline "Psychology Family" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The work program is concluded in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Psychology Family", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Psychology Family" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-135, сім′я, сімейні ролі, сімейні стосунки, межі сім′ї, структура сім′ї, функції сім′ї, шлюб, кризова родина, сімейне консультування, сімейна терапія, сімейне інспектування, виховання дітей, сімейне насилля, family, family roles, family relations, family boundaries, family structure, family functions, marriage, homeland crisis, family counseling, family therapy, family inspection, child-rearing, domestic violence
Шифр: 07-03-135
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 11 Feb 2020 10:03
Last Modified: 11 Feb 2020 10:03
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/16992

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year