Робоча програма з навчальної дисципліни “Редагування в ЗМІ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Editing in the Media" specialty 061 "Journalism"

Downloads

Downloads per month over past year

06-14-114 Галич, В. М. (2020) Робоча програма з навчальної дисципліни “Редагування в ЗМІ” для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Журналістика та соціальні комунікації» спеціальності 061 «Журналістика». Program of the Discipline "Editing in the Media" specialty 061 "Journalism". [Робочі програми]

[img] Text
06-14-114 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

У курсі «Редагування в ЗМІ» вивчаються проблеми едитології, зумовлені обʼєктом дисципліни, яким є редакційний процес, спрямований на якісну підготовку інформації для масової аудиторії. Трактується редагування як наукова та навчальна дисципліна, зʼясовується їхній обʼєкт, предмет та завдання. Розглядаються «текст» як основний об’єкт редакторського аналізу, психологічні засади роботи редактора над текстом, особливості редакторського читання тексту, межі втручання редактора в текст. Розкриваються особливості редагування в різних засобах масової інформації та різножанрових журналістських творів. Класифікуються типові помилки в текстах ЗМІ та аналізуються види їх правки. Указується на макроструктурні та мікроструктурні помилки в ЗМІ. Наголошується на методиці редакторського оцінювання композиції рукопису, типових змістово-структурних, жанрово-стильових, мовних та композиційних помилках, технології редакторського аналізу рубрикації, доцільності заголовка, дотримання в тексті законів і норм логічного мислення, перевірці фактологічного матеріалу в журналістських текстах і завдання редактора під час їх аналізу. The course "Editing in the Media" examines the problems of editology caused by the subject of the discipline, which is an editorial process aimed at qualitative preparation of information for a mass audience. Editing is interpreted as a scientific and educational discipline, their object, subject and tasks are clarified. We study "text" as the main object of editorial analysis, the psychological background of the editor's work on the text, the features of editorial reading of the text, the limits of the editor's intervention in the text. Features of editing in various mass media and various genre journalistic works are revealed. Typical errors in media texts are classified and the types of editing are analyzed. Macrostructural and microstructural errors in the media are indicated. Emphasizes on the method of editorial evaluation of the composition of the manuscript, typical content-structural, genre-stylistic, linguistic and compositional errors, technology of editorial analysis of rubrication, the appropriateness of the title, adherence to the text of laws and norms of logical thinking, verification of factual material in journalistic material and the tasks of the editor in their analysis. The methods of editorial evaluation of the composition of the manuscript, typical semantic, structural, genre, style, linguistic and compositional mistakes, technology of editorial analysis of rubrication, expediency of the title, adherence to the text of laws and norms of logical thinking, verification of factual material in journalistic issues are studied. analysis

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-14-114, редактор, автор, редагування, редакторський аналіз тексту, акцептор дії, редакційно-видавничий процес, рецензування, оригінал-макет, маркетинг, типологія помилок, норма, види правки, жанр, композиція, психологія творчості, медіапрагматика, editor, author, editing, editorial analysis of text, acceptor of action, editorial and publishing process, peer review, original layout, marketing, typology of errors, norm, types of editing, genre, composition, psychology of creativity, media pragmatics
Шифр: 06-14-114
Subjects: Шифр галузі знань > 6 Журналістика > 61 Журналістика
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Державного управління, документознавства та інформаційної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 21 Feb 2020 10:13
Last Modified: 21 Feb 2020 10:13
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17142

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year