Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-87 Міклуха, О. Л. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня (скорочені навчальні плани), які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Program of the Discipline «TRAINING WORKSHOP ON BUSINESS ANALYSIS» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-87 (1).pdf

Download(720kB)

Abstract

Практикум підготовлений відповідно до програми дисципліни «Аналіз господарської діяльності» і спрямований на вироблення у студентів навичок самостійної роботи з проведення аналітичних досліджень господарської діяльності підприємства в умовах автоматизації обліку і звітності. Він гармонійно поєднує завдання теоретичного та практичного характеру. Практикум містить методичні рекомендації до вивчення кожної теми, запитання та завдання для практичних занять та самостійної роботи, приклади вирішення типових завдань, а також тести для самоперевірки. Практикум розрахований передусім на студентів економічних спеціальностей, що згідно з навчальними планами вивчають дисципліну «Аналіз господарської діяльності». Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: розв’язувати спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері аналітичної роботи в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорії та методів аналізу господарської діяльності і характеризується комплексністю й невизначеністю умов. Робочою програмою навчальної дисципліни «Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності» передбачено освоєння здобувачами навчального матеріалу що викладається у п’яти темах, які об’єднані у двох змістових модулях – «Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу практичні заняття» та «Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу - лабораторні заняття». Перший модуль передбачає виконання наскрізного індивідуального навчально-дослідного завдання. Другий модуль передбачає використання сучасних інформаційних технологій для здійснення аналізу господарської діяльності. З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни передбачені практичні, лабораторні заняття та самостійна робота студентів. The workshop is prepared in accordance with the program of discipline "Business Analysis" and is aimed at developing students' skills of independent work in conducting analytical studies of business activity of the enterprise in terms of accounting and reporting automation. It harmoniously combines theoretical and practical tasks. The workshop contains methodological guidelines for the study of each topic, questions and tasks for practical work and independent work, examples of typical tasks, as well as tests for self-examination. The workshop is designed primarily for students of economic specialties who study the discipline "Business Analysis" according to the curricula. After studying the discipline, the student should be able to: solve specialized problems and practical problems in the field of analytical work in the process of professional activity, which involves the application of theory and methods of analysis of economic activity and is characterized by complexity and uncertainty of conditions. The work program of the course "Educational Workshop on Analysis of Economic Activity" provides for the development of training material for the students, which is taught in five topics, which are combined in two content modules - "Information and organizational support for analysis - practical classes" and "Information and organizational support analysis - laboratory work. The first module involves the implementation of a cross-cutting individual research task. The second module involves the use of modern information technologies for the analysis of business activities. In order to consolidate theoretical knowledge, the curriculum provides practical, laboratory classes and independent work of students

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-87, аналіз, фінансова звітність, методи аналізу, сучасні інструменти аналізу, analysis, financial reporting, methods of analysis, modern tools of analysis
Шифр: 06-02-87
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:28
Last Modified: 25 Feb 2020 11:28
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17187

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year