Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reports in banks» specialty 071 «Accounting and taxation»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-91 Павелко, О. В. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (за скороченим терміном навчання). Program of the Discipline «Accounting and reports in banks» specialty 071 «Accounting and taxation». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-91 (1).pdf

Download(888kB)

Abstract

В умовах сьогодення знання з обліку і звітності у банках є особливо цінними не лише для банківських працівників, а й для працівників облікових служб усіх господарюючих суб’єктів. Представники бухгалтерської служби будь-якого підприємства повинні знати, як сформувати платіжне доручення, яким є термін його чинності, хто має право його підпису, які інші платіжні інструменти, окрім платіжного доручення, існують у системі безготівкових розрахунків. Беззаперечним є факт необхідності володіння знаннями про грошовий чек, що потрібен для зняття готівки через банк, про платіжну картку, яка нині масштабно використовується і суттєво спрощує роботу з готівковими грошовими потоками підприємств, про банківську виписку як основний регістр аналітичного обліку, що містить інформацію про рух грошових коштів на поточному рахунку господарюючого суб’єкта та ін. Бухгалтерський облік є досить важливим інструментом управління діяльністю банком, відтак, знання з навчальної дисципліни «Облік і звітність у банках» дозволяють з’ясувати економічну сутність понять, що застосовуються у банківській практиці, та осягнути механізм формування показників фінансової звітності, що створює можливість впливу на їх рівень за допомогою певних важелів. Дисципліна «Облік і звітність у банках» базується на знаннях, одержаних з інших дисциплін фундаментальної підготовки бакалавра і, в свою чергу, є основою для вивчення інших дисциплін фахової підготовки. Under current conditions, knowledge of accounting in banks is particularly valuable not only for bank employees, but also for employees of accounting services of all business entities. Representatives of the accounting department of any enterprise should know how to form a payment order, which is the term of its validity, who has the right to sign it, which other payment instruments, in addition to the payment order, exist in the system of cashless settlements. It is indisputable that there is a need to have knowledge of the cash receipt required for cash withdrawal through a bank, a payment card that is currently widely used, and significantly simplifies the work with cash flows of enterprises, on a bank statement as the main register of analytical accounting that contains traffic information cash in the current account of the business entity, etc. Accounting is a very important tool for managing the activities of the bank, so knowledge of the discipline "Accounting and reports in banks" allows you to find out the economic essence of the concepts used in banking practice, and to understand the mechanism of formation of indicators of financial reporting, which creates an opportunity to influence their level with certain levers. The discipline "Accounting and reports in banks" is based on the knowledge gained from other disciplines of fundamental bachelor's training and, in its turn, is the basis for studying other disciplines of professional training

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-91, облік, банки, звітність, кредити, депозити, розрахунки, операції, капітал, Національний банк України, accounting, banks, reports, loans, deposits, settlements, operations, capital, holding, National Bank of Ukraine
Шифр: 06-02-91
Subjects: Шифр галузі знань > 7 Управління та адміністрування > 71 Облік і оподаткування
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 25 Feb 2020 11:45
Last Modified: 25 Feb 2020 11:45
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17221

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year