Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-241 Примачок, Л. Л. (2020) Методичні вказівки до виконання практичних робіт із навчальної дисципліни «Корекційна психологія» для здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія» денної та заочної форми навчання. [Методичне забезпечення]

[img] Text
07-03-241 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційна психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія» денної/заочної форми навчання. Робочу програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу навчальної дисципліни «Корекційна психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Корекційна психологія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психічних процесів людського організму. Curriculum Psychology Curriculum is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, developed by the Department of Public Disciplines on the basis of a bachelor's educational program in accordance with the curriculum for the specialty 053 "Psychology" full-time / correspondence form. The work program is concluded in accordance with the requirements of the credit-modular system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Correction psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Correctional psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves solving a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the mental processes of the human body.

Item Type: Методичне забезпечення
Uncontrolled Keywords: 07-03-241, корекційна психологія, корекційний психолог, особистість, діагностичні методи, спілкування, зворотній зв’язок, методики, психокорекція, korean psychologist, special practitioner, diagnostic methodology, communication, best-sounding technique, psycho-correction
Шифр: 07-03-241
За видами робіт: Практичні (семінарські) заняття
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 26 Feb 2020 09:50
Last Modified: 26 Feb 2020 09:50
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17232

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year