Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "HISTORY OF LEGAL AND POLITICAL SCIENCES" speciality 081 «Law»

Downloads

Downloads per month over past year

07-04-15 Гришко, В. І. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Право» за спеціальністю 081 «Право». Program of the Discipline "HISTORY OF LEGAL AND POLITICAL SCIENCES" speciality 081 «Law». [Робочі програми]

[img] Text
07-04-15 (1).pdf

Download(832kB)

Abstract

Серед юридичних наук важливе місце займає історія політичних та правових вчень, або, як можна ще інакше назвати цю науку, історія філософії права. Завданням цієї науки є не тільки вивчення історії становлення і розвитку ідеї права, закону, держави, головних державно-правових інститутів у процесі формування людської цивілізації, але й формування світогляду юриста. Історія політичних і правових вчень дає можливість зрозуміти важливість і значення держави і права в духовних надбаннях людства на різних етапах його розвитку, побачити постійну роботу людської думки над пошуками кращих, оптимальних форм організації державно-правового буття людства. Відповідно і правова думка минулого освітлюється в даній дисципліні не у вигляді історії юриспруденції (з усіма її галузями, спеціальними засобами юридико-догматичного аналізу і т.д.), а переважно у вигляді тих теоретичних концепцій права і законодавства, в яких освітлюється природа, поняття, сутність, цінність, функції і роль цих специфічних явищ суспільного життя. Ця проблематика стосується в основному сфери загальної теорії права чи філософії права, однак такі проблеми в історії правової думки часто ставились і досліджувались на правовому матеріалі галузевого характеру. Саме в своєму загальноправовому значенні проблеми спеціального рівня (наприклад про злочини і покарання, вину і форму відповідальності, суб’єктів права, форми організації, роль і повноваження суду, джерела судових доказів, форми і напрямки адміністративної діяльності і т.д.) набувають суттєвого значення для характеристики правового і політичного стану суспільства в цілому і тим самим включаються в предметну сферу історії політичних і правових вчень. Among the legal sciences, an important place is the history of political and legal doctrines, or, as else can be called this science, the history of the philosophy of law. The task of this science is not only the study of the history of the formation and development of the idea of law, law, state, the main state-legal institutions in the process of formation of human civilization, but also the formation of a lawyr. The history of political and legal doctrines makes it possible to understand the importance and importance of state and law in the spiritual treasures of mankind at various stages of its development, to see the constant work of human thought over the search for the best, optimal forms of organization of the state and legal existence of humanity. Accordingly, the legal thought of the past is not covered in this discipline in the form of the history of jurisprudence (with all its branches, special means of legal and dogmatic analysis, etc.), but mainly in the form of those theoretical concepts of law and legislation, which illuminate the nature, the notion , essence, value, function and role of these specific phenomena of social life. This problem concerns mainly the sphere of the general theory of law or the philosophy of law, but such problems in the history of legal thought have often been raised and investigated on legal material of a sectoral nature. It is in its general legal meaning of the problem of a special level (for example, crimes and punishment, guilt and form of responsibility, subjects of law, forms of organization, role and powers of the court, sources of judicial evidence, forms and directions of administrative activity, etc.) acquire a significant importance for the characterization of the legal and political status of society as a whole, and thus included in the substantive sphere of history of political and legal doctrines

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-04-15, мислителі, вчення, епоха, концепції, держава, право, thinkers, doctrine, era, concepts, state, law
Шифр: 07-04-15
Subjects: Шифр галузі знань > 8 Право > 81 Право
Divisions: Навчально-науковий інститут права > Відновного правосуддя та приватної детективної діяльності
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Feb 2020 09:51
Last Modified: 26 Feb 2020 09:51
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17235

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year