Робоча програма навчальної дисципліни «Financial accounting» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the discipline «Financial accounting»

Downloads

Downloads per month over past year

06-02-98 Осадча, О. О. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Financial accounting» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за всіма спеціальностями ННІЕМ. Program of the discipline «Financial accounting». [Робочі програми]

[img] Text
06-02-98 (1).pdf

Download(819kB)

Abstract

Інтеграція України у світову економічну систему, розвиток ринкових відносин, поява нових форм підприємницької діяльності, в основі функціонування яких активне використання інноваційних технологій, інформатизація діяльності, акцент на інтелектуальному та соціальному капіталах, стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання. У цих умовах для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так і іноземні стейкхолдери потребують достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємств, а також результати їх діяльності. Таку інформацію, в першу чергу, можна отримати в системі фінансового обліку та звітності. Система фінансового обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для прийняття виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми користувачами. Навчальна дисципліна «Financial accounting» охоплює основні питання міжнародної практики щодо: оцінки, документування та обліку майна, зобов’язань і капіталу підприємства; підготовку показників фінансової звітності за принципами Міжнародних стандартів фінансової звітності. Вивчення дисципліни «Financial accounting», яка викладається діловою англійською мовою, повинно сприяти прагненню студентів до здобуття та збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення, адаптації до майбутньої практичної діяльності у міжнародному бізнес-середовищі, здобутті навичок у самостійній роботі інструктивним і законодавчим матеріалом, додатковою літературою, формуванню самостійності та творчої активності в момент прийняття рішень, ініціативності, професійної етики. Ukrainian integration into the world economic system, the development of market relations, the emergence of new forms of business activity, the basis of which are the active use of innovative technologies, informatization of activities, emphasis on intellectual and social capital, became the basis for widespread application of accounting information in order to improve the effectiveness of business entities. In these circumstances, both domestic and foreign stakeholders need reliable information about the property and financial status of enterprises and the results of their activities to substantiate their decisions. This information is first and foremost available in the financial accounting and reporting system. The financial accounting system provides complete, accurate and reliable information to make sound management decisions for both internal and external users. The course "Financial accounting" covers the main issues of international practice in: valuation, documentation and accounting of assets, equity and liabilities of the enterprise; preparation of financial statements in accordance with the principles of International Financial Reporting Standards. The study of Financial Accounting, taught in Business English, should foster students' desire for knowledge acquisition and enrichment, interest in cognitive activity, developing a new type of economic thinking, adapting to future practice in the international business environment, gaining skills in self-employment instructive and legislative material, additional literature, formation of autonomy and creative activity at the moment of decision making, initiative, professional ethics

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 06-02-98, фінансовий облік, подвійний запис, фінансова звітність, облікові регістри, форма ведення обліку, облік активів, капіталу та зобов'язань, financial accounting, double entry, financial reporting, accounting records, form of accounting, accounting of assets, equity and liabilities
Шифр: 06-02-98
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Обліку і аудиту
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 26 Feb 2020 11:56
Last Modified: 26 Feb 2020 11:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17245

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year