ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ. Державне управління: удосконалення та розвиток (1).

[img] Text
Акімов О.О._ФУНКЦІОНАЛЬНО-КОМПЕТЕНЦІЙНА СКЛАДОВА ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ_ЗМІСТ ТА ДЖЕРЕЛА НАПОВНЕННЯ зах.pdf

Download(329kB)

Abstract

У статті здійснено дослідження функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності. Проаналізовано функціонально-компетенційну складову в процесі застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Формування змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв’язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем. Проблема застосування змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема. Щодо напрямку дослідження змісту та джерел наповнення функціонально-компетенційної складової державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Title in English

FUNCTIONAL-COMPETENT COMPONENT OF STATE-MANAGEMENT ACTIVITY: CONTENT AND SOURCES OF FILLING

English abstract

The article carried out the functional competence component of public administration. The functional competency component in the process of applying the system-genesis approach to public administration is analyzed, in terms of identifying formative factors. It has been determined that the common problem in the science and practice of public administration remains the processes of filling the functional competence component of the state management activity of content and sources, the sphere of influence on the implementation of state management activity, the processes of formation of the constituent elements of state management activity. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. It has been established that the formation of content and sources of content of the functional and competent component of public administration systematizes all components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes interconnections, shapes the direction of public administration, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and and public administration as one of its subsystems. The problem of the use of filling the functional competence component of public administration is due to the following factors: the lack of conceptual foundations of a systemic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive research on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and to public administration in particular. Regarding the direction of the study of filling the functional competence component of public administration, we proposed to disclose the professionalization of the civil service as a whole, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, парадигма, публічне управління, державне управління, державна служба, функціонально-компетенційна складова, public administration service, development trends, systemogenesis, paradigm, public administration, state power, public service, functional-competency component
УДК: 351
Бібліографічний опис: Акімов О. О. Функціонально-компетенційна складова державно-управлінської діяльності: зміст та джерела наповнення / О. О. Акімов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2020. - № 1. – URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1574 (дата звернення: 27.02.2020). DOI: 10.32702/2307-2156-2020.1.29 (Index Copernicus (IC).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 27 Feb 2020 09:56
Last Modified: 27 Feb 2020 09:56
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17255

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year