Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні звʹязки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. Program of the Discipline «PSYCHOLOGY» for applicants of bachelor level of education specialty 034 «Cultural studies», 031 «Religios studies»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-143 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Психологія» для здобувачів І (бакалаврського) рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами «Міжнародні культурні звʹязки та міжкультурні комунікації», «Креативна та цифрова культура» спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. Program of the Discipline «PSYCHOLOGY» for applicants of bachelor level of education specialty 034 «Cultural studies», 031 «Religios studies». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-143 (1).pdf

Download(954kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальностей 034 «Культурологія», 031 «Релігієзнавство» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Психологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Психологія» є складовою частиною дисциплін циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки. The work curriculum for the discipline "Psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The work program is concluded in accordance with the requirements of the credit-module system of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-143, психіка, психолог, свідомість, особистість, пізнавальні процеси, емоційно-вольова сфера, спілкування, конфлікт, psyche, psychologist, consciousness, personality, cognitive processes, emotional-volitional sphere, communication, conflict
Шифр: 07-03-143
Subjects: Шифр галузі знань > 3 Релігієзнавство > 31 Релігієзнавство
Шифр галузі знань > 3 Релігієзнавство > 34 Культурологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 28 Feb 2020 10:33
Last Modified: 28 Feb 2020 10:33
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17257

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year