Робоча програма «Організація і управління виробництвом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмами «Землеустрій та кадастр», «Геодезія» та «Геоінформаційні системи та технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Organization and management of production" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management»

Downloads

Downloads per month over past year

05-05-17 Стахів, Я. А. (2019) Робоча програма «Організація і управління виробництвом» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмами «Землеустрій та кадастр», «Геодезія» та «Геоінформаційні системи та технології» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». Program of the discipline "Organization and management of production" branch of knowledge 19 «Architecture and construction» specialty 193 «Geodesy and land management». [Робочі програми]

[img] Text
05-05-17 (1).pdf

Download(662kB)

Abstract

Фахівці спеціальності «Геодезія та землеустрій» - є основними учасниками землевпорядної, кадастрової та оціночної діяльності. Вони займаються відведенням земель підприємствам, організаціям для суспільних потреб та громадянам під індивідуальне будівництво, здійснюють оформлення та видачу документів на право власності, організують раціональне використання та охорону земель, займаються нормативною та експертною оцінкою землі та нерухомості. Функціонування економіки в умовах ринку та її інтенсифікація вимагають пошуку ефективного використання нових джерел і організаційних методів економічного розвитку. Важлива роль в цьому належить організації виробництва, і насамперед тому, що вона не потребує істотних капітальних вкладень, трудових витрат, а також тому, що вона є засобом інтеграції і використання всіх чинників економічного розвитку. На сучасному етапі розвитку економіки організація виробництва відіграє велику роль. Розвиток техніки та підвищення рівня технічного оснащення підприємств створює умови та одночасно вимагає удосконалення організації виробництва та управління. Для досягнення високої ефективності процесу виробництва недостатньо мати сучасні знаряддя та предмети праці, необхідна також певна система організаційних зв'язків, які поєднують особисті та матеріальні чинники виробництва і приводять їх у дію. Така система представляє організацію виробництва. Раціональна організація землевпорядних робіт випливає з правильно розроблених і взаємопов’язаних планів використання земельних, трудових і фінансових ресурсів. Specialists of the specialty "Geodesy and land management" - are the main participants in land management, cadastral and valuation activities. They are engaged in land allocation to enterprises, organizations for public needs and citizens for individual construction, execute registration and issuance of documents for the right of ownership, organize the rational use and protection of land, engaged in normative and expert appraisal of land and real estate. The functioning of the economy in a market environment and its intensification require the search for effective use of new sources and organizational methods of economic development. An important role in this belongs to the organization of production, and above all because it does not require significant capital investment, labor costs, and because it is a means of integration and use of all factors of economic development. At the present stage of economic development, the organization of production plays an important role. The development of technology and the improvement of technical equipment of enterprises creates conditions and at the same time requires improvement of the organization of production and management. In order to achieve high efficiency of the production process, it is not enough to have modern tools and objects of work, and also a certain system of organizational connections is needed, which combine personal and material factors of production and bring them into action. Such a system represents the organization of production. The rational organization of land management comes from properly developed and interrelated plans for the use of land, labor and financial resources

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 05-05-17, землевпорядний процес, організація виробництва, управління виробництвом, функції управління, ефективність виробництва, норма виробітку, наукова організація праці, принципи управління, планування робіт, фінансування землевпорядних робіт, land management process, production organization, production management, management functions, production efficiency, production rate, scientific organization of labor, management principles, planning of works, financing of land management works
Шифр: 05-05-17
Subjects: Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво
Шифр галузі знань > 19 Архітектура та будівництво > 193 Геодезія та землеустрій
Divisions: Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою > Землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 02 Mar 2020 09:49
Last Modified: 02 Mar 2020 09:49
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17301

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year