СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, О. О. (2020) СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ЯК ПАРАДИГМИ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Державне управління: удосконалення та розвиток.

[img] Text
Акімов О.О. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ зах.pdf

Download(421kB)
Official URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1576

Abstract

У статті здійснено обґрунтування соціально-психологічних передумов системогенезу як парадигми державно-управлінської діяльності. Проаналізовано соціально-психологічні передумови системогенезу в процесі застосування системогенезного підходу до державно-управлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв’язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуванням усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв’язку та тенденцій розвитку. Формування соціально-психологічних передумов системогенезу державно-управлінської діяльності як парадигми систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв’язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем. Проблема застосування соціально-психологічних передумов системогенезу як парадигми до державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема. Щодо напрямку дослідження соціально-психологічних передумов системогенезу державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Title in English

SOCIO-PSYCHOLOGICAL BACKGROUND OF SYSTEMOGENESIS AS A PARADIGM OF GOVERNMENTAL MANAGEMENT

English abstract

The article substantiates the socio-psychological prerequisites of systemogenesis as a paradigm of public administration. The socio-psychological prerequisites of systemogenesis in the process of applying the systemogenetic approach to public administration are analyzed, in terms of identifying formative factors. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The formation of the socio-psychological prerequisites for the systemogenesis of public administration activity as a paradigm systematizes all the components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes the relationship, forms the directions of public administration activity, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and public administration as one of its subsystems. The problem of applying the socio-psychological prerequisites of systemogenesis as a paradigm of public administration is due to: the lack of conceptual foundations of a systemogenetic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive studies on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and in public administration in particular. Regarding the direction of the study of the socio-psychological prerequisites of the systemogenesis of public administration, we proposed to disclose the professionalization of the civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. As a result of the study, the problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of state management activities in the epistemological aspect were identified. We have proposed the possibility of using certain methods of researching public administration as a systemic education.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, парадигма, публічне управління, державне управління, державна служба, соціально-психологічні передумови системогенезу, public administration service, development trends, systemogenesis, paradigm, public administration, state power, public service, socio-psychological background of systemogenesis
УДК: 351
Бібліографічний опис: Акімов О. О. Соціально-психологічні передумови системогенезу як парадигми державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Державне управління: удосконалення та розвиток. - 2020. - № 2. DOI: 10.32702/2307-2156-2020.2.34 (Index Copernicus (IC)).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 05 Mar 2020 13:23
Last Modified: 05 Mar 2020 13:23
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17339

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year