Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PATH-PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-259 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Патопсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «PATH-PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-259 (1).pdf

Download(1MB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Патопсихологія» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Робочу навчальну програму укладено згідно з вимогами організації навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Патопсихологія», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Патопсихологія» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей процесу функціонування психіки, диференціювання норми і патології в психології. Патопсихологія як психологічна дисципліна виходить із закономірностей розвитку і структури психіки в нормі. Вона вивчає закономірності розладу психічної діяльності і властивостей особистості в зіставленні з закономірностями формування і протікання психічних процесів у нормі, вона вивчає закономірності перекручувань відбивної діяльності мозку. The work curriculum for the discipline «Pathopsychology» is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The work program is concluded in accordance with the requirements of training organization. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline «Pathopsychology», the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. «Pathopsychology» is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills regarding the regularities of the process of functioning of the psyche, differentiation of norm and pathology in psychology. Pathopsychology as a psychological discipline proceeds from the patterns of development and structure of the psyche in the norm. She studies the patterns of disorder of mental activity and personality traits in comparison with the patterns of formation and flow of mental processes in the norm, she studies the patterns of distortions of reflective brain activity.

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-259, невропатія; психопатія; ранній дитячий аутизм; гіперактивність; затримка психічного розвитку; епілепсія, neuropathy; psychopathy; early childhood autism; hyperactivity; mental retardation; epilepsy
Шифр: 07-03-259
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: libr_1 Г. Д. Рожанчук
Date Deposited: 13 Mar 2020 12:07
Last Modified: 13 Mar 2020 12:07
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17405

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year