ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Downloads

Downloads per month over past year

Акімов, О. О. and Akimov, O. O. (2020) ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Інвестиції: практика та досвід (4).

[img] Text
Акімов О.О._ОБГРУНТУВАННЯ ПАРАДИГМИ СИСТЕМОГЕНЕЗУ ДЕРЖАВНОУПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ зах.pdf

Download(773kB)

Abstract

У статті здійснено обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності. Проаналізовано парадигму теоретичних та інституційних передумов застосування системогенезного підходу до державноуправлінської діяльності, зокрема в частині виявлення формуючих чинників. Визначено, що загальною проблемою у науці та практиці державного управління залишаються процеси систематизації у сфері державно-управлінської діяльності, сфери впливів на здійснення державно-управлінської діяльності, процеси формування складових елементів державно-управлінської діяльності. У зв'язку з цим, аналіз досліджень цієї проблематики потрібно формувати комплексно, з врахуваннях усіх складових елементів здійснення державно-управлінської діяльності, їх взаємозв'язку та тенденцій розвитку. Формування системогенезу державно-управлінської діяльності як парадигми систематизує усі складові системи державного управління, поглиблює знання щодо їх особливостей, встановлює взаємозв'язки, формує напрями державно-управлінської діяльності, підвищує ефективність функціонування як самої системи державного управління, так і державно-управлінської діяльності як однієї з її підсистем. Проблема застосування системогенезу як парадигми до державно-управлінської діяльності обумовлена: відсутністю концептуальних засад системогенезного розвитку державно-управлінської діяльності; відсутністю врахування системогенезних аспектів розвитку загалом публічного управління, у тому числі і державного управління; розвитком вітчизняної практики здійснення державної служби, професійної діяльності державних службовців у системогенезному вимірі; відсутністю систематизованих, комплексних дослідження щодо проблематики застосування системогенезу як парадигми публічного управління загалом, і до державного управління зокрема. Щодо напряму дослідження парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності запропоновано розкрити професіоналізацію загалом державної служби, професійну компетентність державних службовців, формування специфічного комплексу функцій і професійних стандартів; інституціоналізацію трудових відносин у сфері державної служби; розвиток інститутів індивідуальної професіоналізації тощо. Виявлено проблемні питання формування системогенезного підходу до здійснення державно-управлінської діяльності у гносеологічному аспекті. Запропоновано можливості застосування окремих методів дослідження державно-управлінської діяльності як системного утворення.

Title in English

SUBSTANTIATION OF THE PARADIGM OF THE SYSTEMOGENESIS OF PUBLIC ADMINISTRATION

English abstract

The article substantiates the paradigm of the systemogenesis of public administration. The paradigm of theoretical and institutional prerequisites for the application of a systemogenetic approach to public administration is analyzed, in particular regarding the identification of formative factors. It has been determined that the general problem in the science and practice of public administration remains the systematization processes in the field of public administration, the sphere of influence on the implementation of public administration, the processes of formation of the constituent elements of public administration. In this regard, the analysis of research on this issue should be formed in a comprehensive manner, taking into account all the constituent elements of the implementation of public administration, their relationship and development trends. The formation of the systemogenesis of public administration as a paradigm systematizes all components of the public administration system, deepens knowledge on their features, establishes interconnections, forms the directions of public administration, increases the efficiency of functioning of both the public administration system and public administration as one of its subsystems. The problem of applying systemogenesis as a paradigm to public administration is due to: the lack of conceptual foundations of the systemogenetic development of public administration; the lack of consideration of the systemogenetic aspects of the development of public administration as a whole, including public administration; the development of domestic practice of civil service, the professional activities of civil servants in the systemic genesis dimension; the lack of systematic, comprehensive research on the application of systemogenesis as a paradigm of public administration in general, and to public administration in particular. In this article, the directions of the study of the paradigm of the systemogenesis of public administration are proposed to reveal in general the professionalization of the civil service, the professional competence of civil servants, the formation of a specific set of functions and professional standards; institutionalization of labor relations in the field of public service; development of institutions of individual professionalization and the like. The problematic issues of the formation of a systemogenetic approach to the implementation of public administration in the epistemological aspect are identified. The possibilities of using individual research methods of public administration as a system of education are proposed.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: державно-управлінська діяльність, тенденції розвитку, системогенез, парадигма, публічне управління, державне управління, державна служба, public administration service, development trends, systemogenesis, paradigm, public administration, state power, public service
УДК: 351
Бібліографічний опис: Акімов О. О. Обгрунтування парадигми системогенезу державно-управлінської діяльності / О. О. Акімов // Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - № 4. - С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6814.2020.4.86 Index Copernicus (IC).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 17 Mar 2020 12:59
Last Modified: 17 Mar 2020 12:59
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17426

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year