Робоча програма навчальної дисципліни «Соціалізація особистості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Socialization of personality for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology"

Downloads

Downloads per month over past year

07- 03 -146 Шевчук, Т. Є. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Соціалізація особистості» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Programofthe Discipline Socialization of personality for first-time (bachelor) education recipients specialty 053 "Psychology". [Робочі програми]

[img] Text
07-03-146.pdf

Download(454kB)

Abstract

Навчальна програма дисципліни «Соціалізація особистості» розроблена відповідно до структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано для здобувачів І (бакалаврського) рівня освіти закладів вищої освіти. Курс «Соціалізація особистості» посідає важливе місце в загальній структурно-логічній схемі підготовки фахівця психолога. Він належить до циклу дисциплін за вибором, пов’язаних з формування у майбутніх психологів системного знання про сутність, механізми, види, фактори соціалізації особистості, вікову детермінацію соціалізаційних процесів, теоретичні підходи та концепції соціалізації. Завдання вивчення дисципліни «Соціалізація особистості»: вироблення системи знань про сутність, механізми, види, фактори соціалізації особистості, вікові особливості становлення людини, її самоствердження та самореалізації в соціумі, вітчизняні й закордонні концепції соціалізації; набуття умінь і навичок зі створення умов для успішної соціалізації особистості; сприяти успішному розгортанню життєвого потенціалу студентів та студенток; розвивати творчі нахили, культивувати професійно важливі особистісні якості майбутніх психологів. Вивчення теоретичного матеріалу супроводжується практичними заняттями, роздатковим та відеоматеріалом за розділами дисципліни. The curriculum of the discipline "Socialization of personality" is designed in accordance with the structure and content of the textbooks, which are recommended for applicants of the first (bachelor) level of education of higher education institutions. The course "Socialization of personality" occupies an important place in the general structural and logical scheme of training of specialist psychologist. It belongs to a series of disciplines of choice, related to the formation of systematic knowledge of the essence, mechanisms, types, factors of socialization of the individual, age determination of socialization processes, theoretical approaches and concepts of socialization in future psychologists. Tasks of studying the discipline "Socialization of personality": development of a system of knowledge about the essence, mechanisms, types, factors of socialization of personality, age peculiarities of becoming a person, his self-affirmation and selfrealization in society, domestic and foreign concepts of socialization; acquiring skills for creating the conditions for successful socialization of the individual; to contribute to the successful development of the life potential of students; to develop creative inclinations, to cultivate professionally important personal qualities of future psychologists. The study of theoretical material is accompanied by practical classes, handouts and video material in sections of the discipline

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-146, соціалізації особистості; концепції соціалізації; фактори соціалізації; види соціалізації особистості; вікова детермінація соціалізаційних процесів; девіантна, делінквентна поведінка,; соціальний статус, соціальна роль, socialization of personality; concepts of socialization; factors of socialization; types of socialization of personality; age-old determination of socialization processes; deviant, delinquent behavior; social status, social role
Шифр: 07- 03 -146
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 20 Mar 2020 15:29
Last Modified: 20 Mar 2020 15:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17447

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year