ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Downloads

Downloads per month over past year

Akimova, L. M. and Osadcha, O. O. and Bashtannyk, V. V. and Kondratska, N. M. and Fedyna, K. M. and Акімова, Л. М. and Осадча, О. О. and Баштанник, В. В. and Кондрацька, Н. М. and Федина, К. М. (2020) ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. ДВНЗ “Університет банківської справи” (1(32)). pp. 434-443.

[img] Text
Акімова Л.М._FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-INFORMATION SUPPORT OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE.pdf

Download(1MB)

Abstract

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю змін у методиці та організації фінансово-інформаційного забезпечення діяльності суб’єктів господарювання, зважаючи на сучасні соціально-економічні трансформації. Установлено, що усвідомлення обмеженості ресурсів і впровадження програм щодо їх збереження, забезпечення гармонійного розвитку людства чинять вплив на ведення господарської діяльності. Окрім цього, потреба в системних дослідженнях, спрямованих на створення сучасного інформаційного забезпечення екологічно орієнтованої системи управління підприємством, максимально пов’язана з необхідністю тісної співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, серед вимог яких — порівнюваність та об’єктивність показників. Обґрунтовано, що формування сучасної системи інформаційного забезпечення господарської діяльності, спрямованої на збереження та раціональне використання природничо-ресурсного потенціалу, на мікрорівні дозволить мінімізувати фінансові ризики, пов’язані з екологічними змінами, а на макрорівні — сприятиме досягненню цілей екологічно сталого розвитку, реалізації державних програм екологічної безпеки України. Проаналізовано основні світові форми нефінансової звітності, а також вітчизняний Звіт про управління на предмет оприлюднення інформації про екологічні аспекти господарської діяльності. Зважаючи на рекомендації Міжнародної федерації бухгалтерів щодо поширення використання інтегрованої звітності, значну увагу зосереджено на дослідженні відображення в ній екологічної компоненти діяльності суб’єкта господарювання. Установлено, що на підставі інтегрованої звітності формуються не лише стратегії боротьби зі змінами клімату, а й інформація про те, як зміна клімату впливає на стратегію діяльності підприємства і його здатність створювати вартість. Доведено, що розроблення інструментів модернізації вітчизняної системи фінансовобухгалтерського обліку, впровадження екологічно орієнтованих облікових систем уможливить, крім зростання якості обліково-аналітичної інформації, досягнення глобальних цілей сталого розвитку та забезпечення екологічної безпеки, стимулювання суб’єктів вітчизняної економіки до охорони, відтворення і раціонального використання природних ресурсів.

Title in English

FORMATION OF THE SYSTEM OF FINANCIAL-INFORMATION SUPPORT OF ENVIRONMENTALLY-ORIENTED MANAGEMENT OF THE ENTERPRISE

English abstract

The relevance of the study is due to the need for changes in the methodology and organization of financial and information support for the activities of business entities taking into account modern socio-economic transformations. It has been established that awareness of limited resources and the introduction of programs for their conservation, ensuring the harmonious development of mankind has an impact on the conduct of economic activity. In addition, the need for systematic research aimed at creating modern information support for an environmentally-oriented enterprise management system is maximally connected with the need for close cooperation with international financial organizations, among which are comparability and objectivity of indicators. This confirms the importance of reflecting the above trends in the accounting methodology — a system that generates information about the results of an enterprise. The article substantiates that the formation of a modern system of financial and information support for business activities aimed at the conservation and rational use of natural resource potential at the micro level will minimize financial risks associated with environmental changes, and at the macro level it will help to achieve the goals of environmentally sustainable development and implementation of state programs environmental safety of Ukraine. The main global forms of non-financial reporting are analyzed, as well as the domestic Management Report for the publication of information on environmental aspects of economic activity. Given the recommendations of the International Federation of Accountants on the dissemination of the use of integrated reporting, considerable attention is focused on the study of the reflection in it of the environmental components of the enterprise. It was found that based on integrated reporting, not only climate change strategies are formed, but also information on how climate change affects the enterprise’s business strategy and its ability to create value. Thus, integrated reporting formalizes the process of building strategies. Building an enterprise management system based on long-term strategies will not only reduce climate risks, but also create better models for building business structures, increase the stability of capital markets and global financial stability. It is proved that the development of modernization tools for the domestic financial accounting system, the introduction of environmentally oriented accounting systems will, in addition to increasing the quality of accounting and analytical information, achieve global sustainable development goals and ensure environmental safety, stimulate the subjects of the domestic economy to protect, reproduce and rational use of natural resources.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: financial information system, sustainable development, environmental safety, environmentally oriented management, non-financial reporting, система фінансово-інформаційного забезпечення, сталий розвиток, екологічна безпека, екологічно орієнтоване управління, нефінансова звітність
УДК: 658
Бібліографічний опис: Formation of the system of financial-information support of environmentally-oriented management of the enterprise / L. M. Akimova, O. O. Osadcha, V. V. Bashtannyk, N. M. Kondratska, K. M. Fedyna // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. - Харків : ДВНЗ “Університет банківської справи”, 2020. - Вип. 1(32). - С. 434-443. citation index ESCI in Web of Science (Thomson Reuters).
Subjects: За напрямами > Усі спеціальності
Depositing User: С. Й. Гипчинська
Date Deposited: 13 Apr 2020 11:30
Last Modified: 14 Apr 2020 21:24
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17665

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year