Робоча програма навчальної дисципліни «Малюнкові методи в психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «IMAGE METHODS IN PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-151 Шпак, С. Г. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Малюнкові методи в психології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою «Психологія» спеціальності 053 «Психологія». Program of the Discipline «IMAGE METHODS IN PSYCHOLOGY» for applicants of Bachelor level of education specialty 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-151.pdf

Download(279kB)

Abstract

Робоча навчальна програма з дисципліни «Малюнкові методи в психології» є нормативним документом Національного університету водного господарства та природокористування, який розроблено кафедрою суспільних дисциплін на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів відповідно до навчального плану для спеціальності «Психологія» денної форми навчання. Програма визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу дисципліни «Малюнкові методи в психології», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень студентів. «Малюнкові методи в психології» є складовою частиною дисциплін психологічного циклу нормативного блоку. Її вивчення передбачає розв'язання низки завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: опанування системою знань та вмінь щодо закономірностей підсвідомих процесів функціонування психіки, особливостей психотерапевтичного впливу на особистість. The work curriculum for the discipline "Image methods in psychology" is a normative document of the National University of Water Management and Nature Management, which is developed by the Department of Public Disciplines on the basis of educational and professional program of preparation of bachelors in accordance with the curriculum for the specialty "Psychology" full-time education. The program determines the amount of knowledge that the bachelor must acquire in accordance with the requirements of educational qualification characteristics, algorithm for studying the educational material of the discipline "Image methods in psychology", the necessary methodological support, components and technology of evaluation of students' educational achievements. "Image methods in psychology" is an integral part of the disciplines of the psychological cycle of the regulatory block. Her study involves the solution of a number of tasks of professional training of specialists of higher qualification, in particular: mastering the system of knowledge and skills on the laws of subconscious processes of functioning of the psyche, the features of psychotherapeutic influence on the individual

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-151, проективна методика; графічні ізотехніки; спонтанне малювання; монотипічне малювання; архетипічне малювання; діагностика; інтерпретація, projective technique; graphic isotechnics; spontaneous drawing; monotypic drawing; archetypal drawing; diagnostics; interpretation
Шифр: 07-03-151
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 08:48
Last Modified: 27 Apr 2020 08:48
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17833

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year