Робоча програма навчальної дисципліни «Основи коучінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASICS OF COACHING" specialt 053 «Psychology»

Downloads

Downloads per month over past year

07-03-124 Оксентюк, Н. В. (2020) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи коучінгу» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньопрофесійною програмою «Психологія» за спеціальністю 053 «Психологія». Program of the Discipline "BASICS OF COACHING" specialt 053 «Psychology». [Робочі програми]

[img] Text
07-03-124,1.pdf

Download(221kB)

Abstract

Пріоритетним напрямом реформування сучасної освіти є оновлення педагогічного процесу, внесення новоутворень у традиційну систему за допомогою сучасних інноваційних технологій, пошук оптимальних шляхів, що дадуть змогу виховати відповідальну, комунікативно активну особистість. Саме тому коучінг став предметом зацікавленості західних та українських освітян, як інтерактивна освітня технологія. Ця технологія ґрунтується на побудові взаємодії педагога та студента, де вчитель зобов’язаний знаходити, освоювати і адаптувати нові знання. У свою чергу, студенти повинні приймати активну участь у педагогічному процесі, інакше у них не сформуються навички самоосвіти, яка в майбутньому надасть їм стійкої особистісної конкурентної переваги. Сьогодні спостерігається перехід від суворо регламентованого життя всього суспільства та окремо взятої людини до вибудовування гнучких взаємовідносин у процесі міжособистісної комунікації. При цьому підвищення ефективності власної життєдіяльності можливе тільки за умови постійного розвитку та самовдосконалення особистості протягом усього життя, що проявляється у якісній і творчій реалізації власних професійних функцій, створенні умов для розвитку інших людей, що сприяють розв’язанню проблем будь-якого характеру. The priority direction of reforming modern education is the updating of the pedagogical process, the introduction of tumors into the traditional system with the help of modern innovative technologies, the search for optimal ways that will allow to bring up a responsible, communicatively active personality. That is why coaching has become a subject of interest for Western and Ukrainian educators as an interactive educational technology. This technology is based on building a teacherstudent interaction where the teacher is required to find, learn and adapt new knowledge. In turn, students should be actively involved in the pedagogical process, otherwise they will not develop the skills of self-education, which in the future will give them a stable peculiar competitive advantage. Today, there is a transition from a strictly regulated life of the whole society and a single person to building flexible relationships in the process of interpersonal communication. At the same time, improving the effectiveness of one's life is possible only if the constant development and self-improvement of the person throughout life, which is manifested in the qualitative and creative realization of one's professional functions, creating conditions for the development of other people, which contribute to solving problems of any nature

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 07-03-124, коучінг, коучінгові технології, принципи коучінгу, коучінгова сесія, ціль, результат, ефективність, coaching, coaching technologies, coaching principles, coaching session, goal, result, effectiveness
Шифр: 07-03-124
Subjects: Шифр галузі знань > 5 Соціальні та поведінкові науки > 53 Психологія
Divisions: Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту > Суспільних дисциплін
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 27 Apr 2020 13:03
Last Modified: 27 Apr 2020 13:36
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/17863

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year