Робоча програма з дисципліни «Програмно-апаратні комплекси керування технологічними процесами» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Software and hardware complexes for control of technological processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology»

Downloads

Downloads per month over past year

04-01-12 Сафоник, А. П. (2017) Робоча програма з дисципліни «Програмно-апаратні комплекси керування технологічними процесами» для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». Program of the discipline "Software and hardware complexes for control of technological processes" specialty 122 «Сomputer science and information technology». [Робочі програми]

[img] Text
04-01-12,1.pdf

Download(182kB)

Abstract

Метою вивчення дисципліни є забезпечення єдиного комплексного підходу, системності і послідовності при одержанні знань, оволодіння необхідним обсягом теоретичних і практичних знань із сучасних методів дослідження об'єктів керування та програмно-апаратних комплексів керування технологічними процесами, теоретичні основи створення і реалізації ТП, системний принцип створення і поняття «складні системи», загальні відомості про інтегровані автоматизовані системи керування об'єктами. В межах програми розглядається один змістовий модуль, в якому подано загальну характеристику програмно-апаратних комплексів керування технологічними процесами. Сучасна інформатизація суспільства вимагає побудови сучасних автоматизованих систем управління (АСУ) різними об’єктами. Стрімкий розвиток науки та техніки вимагає прогресивних рішень та пошуку нових моделей, методів, засобів та технологій побудови сучасних засобів автоматизації та комп’ютеризованих систем управління (КСУ). В умовах конкурентного ринку праці, сучасний фахівець з комп’ютерних наук повинен володіти знаннями сучасного математичного апарату, методами моделювання та прогнозування, сучасними підходами до побудови автоматизованих систем управління, знати сучасні засоби автоматизації та володіти сучасними програмними засобами, що використовуються на всіх етапах життєвого циклу комп’ютерних систем. Широке використання АСУ обумовлене бажанням людства автоматизувати свою роботу з метою оптимізації та полегшення праці. На підприємствах з підвищеними ризиками небезпеки виключення участі людини у технологічних процесах є необхідністю, а не примхою. Сучасні підприємства та установи застосовують автоматизовані системи, як для управління підприємства, так, і для автоматизації технологічних процесів. The purpose of studying the discipline is to provide a unified integrated approach, systematic and consistent in obtaining knowledge, mastering the necessary amount of theoretical and practical knowledge of modern methods of study the objects of control and software and hardware complexes control technological processes, theoretical foundations for the creation and implementation of TA, the systemic principle of creation and the concept of "sophisticated systems", an overview of integrated automated object management systems. Within the program one semantic module is considered, in which the general characteristic of software and hardware complexes of control of technological processes is presented. Modern information society requires the construction of modern automated control systems (ACS) of different objects. The rapid development of science and technology requires progressive solutions and finding new models, methods, tools and technologies for the construction of modern automation and computerized control systems (CSS). In a competitive job market, a modern computer science specialist must have knowledge of modern mathematical apparatus, modeling and forecasting methods, modern approaches to the construction of automated control systems, know the modern automation tools and have modern software tools used at all stages of the life cycle computer systems. The widespread use of automatic control systems is driven by the desire of humanity to automate its work in order to optimize and facilitate work. At high risk enterprises, the exclusion of human participation in technological processes is a necessity, not a whim. Modern enterprises and institutions use automated systems, both for enterprise management and for process automation

Item Type: Робочі програми
Uncontrolled Keywords: 04-01-12, керування, програмно-апаратні комплекси, регулятор, оптимізація, модель, SCADA-система, системи автоматизованого керування, системи прийняття рішень, control, software-hardware complexes, controller, optimization, model, SCADA-system, automated control systems, decision-making systems
Шифр: 04-01-12
Subjects: Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Шифр галузі знань > 12 Інформаційні технології > 122 Комп’ютерні науки
Divisions: Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки > Прикладної математики
Depositing User: Ірина Понаріна
Date Deposited: 13 May 2020 12:09
Last Modified: 13 May 2020 19:29
URI: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/18056

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year